ރަމްޒު މި ޤައުމީ

ރާގު: ދިލްމެ ޗުޕާކޭ ޕްޔާރްކާ ތޫފާން ލޭ ޗަލޭ

ރަމްޒު މި ޤައުމީ ޚިޔާރު އާ މާ ރީތި މީ މަލޭ ފިނިފެން މަލުގެ ނަމުން ކިޔާ ޤައުމީ ނަޔާ މަލޭ ރީތިމި ޤައުމީ ނަޔާމަލޭ ފިޔަތަކުގާ ވާ އެ ލާމެހުން އެކުވެރިވުން ދައްކައޭ ރޫޙާ ހިތާ އުފާކުރާ އުންމީދު ދޭ މަލޭ ރީތިމި ޤައުމީ ނަޔާމަލޭ ތުން ހުޅުވާ ރީތި ފަރިވުމުން ހިނިތުން ވާން އަންގައޭ ކުލަ ރީތިވީ ފިޔާތޮށިން ކުލަ ޚާއްސަވީ މަލޭ ރީތިމި ޤައުމީ ނަޔާމަލޭ ފޮނުވައިދޭ ޚާއްސަ މީރުވަސް އިޙްސާސް ކޮށްދޭ ގޮތުން އުފަލާ އަރާމުވާ މިތާ އަންގާލި މީ މަލޭ ރީތިމި ޤައުމީ ނަޔާމަލޭ އެއްްދުވަހުން މޯޅިކަން އައިސް ފިޔަތަށް ލުހި ދާގޮތުން ދުނިޔޭގެ މީ އުސޫލަކީ ބުނެ އެންގި މީ މަލޭ ރީތިމި ޤައުމީ ނަޔާމަލޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.