ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ

ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނާގެ އަޖައިބުން އަހުމަދު އާޝޯޚުވީ ލައިގެން ކާނޭ ތަކެއްޗާ ކާނާ ހޯދަން ނުޖެހުމާ އާނނ......... ލައިގެން ކާނޭ ތަކެއްޗާ ކާނާ ހޯދަން ނުޖެހުމާ ގޮދަޔާ ކަންނެލި ދިރުންވާ ގޮދަޔާ ކަންނެލި ދިރުންވާ ގިފިލި ވަޅުން އެނެގީމާ އެކަމާ ތުރުތުރު އެޅީ ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނާގެ އަޖައިބުން އަހުމަދު އާޝޯޚުވީ ދަރުނެތިމެ އަނދާ އުނދުނުގާ ކަމަނަގެ އެއްފައި އޮތީމާ ދަރުނެތިމެ އަނދާ އުނދުނުގާ ކަމަނަގެ އެއްފައި އޮތީމާ އެގޮތަށް އެ އުނދުން މަތީގާ އެގޮތަށް އެ އުނދުން މަތީގާ ކާނާ ރޯފިލުވީމާ މޭގަނޑު އަގަޔަށް އައީ ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނާގެ އަޖައިބުން އަހުމަދު އާޝޯޚުވީ ކަންވެރިބޭ ގެއަށް އައީމާ ކަމަނާ ބޭޒާރުވީމާ އާނނ......... ކަންވެރިބޭ ގެއަށް އައީމާ ކަމަނާ ބޭޒާރުވީމާ އެކަމާ އައި ގަދަ ރުޅީގާ އެކަމާ އައި ގަދަ ރުޅީގާ އަބަދަށް ގެއްލިދިޔާމާ އެ ޙަޔާތް ބަރުބާދުވީ ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނާގެ އަޖައިބުން އަހުމަދު އާޝޯޚުވީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.