ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ޗާލު ބާޣުން މަލެކޭ ކަލާޔަކީ ބަނިޔާދަންވީ ގޮމައެކޭ ނާޒުކީ ސިހުރީ ބާރެއް ސޫރައިގާވި ޖާދުވީ ބިންމަތީގާ، ވާ ހަނދާއޭ ހިޔް ދެވުމުން ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ތާޒާވީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަންހޭ ދާވަނީގާ ހިޔް ފެންވަރުވަންހޭ ކިރުދޫންޔާއޭ ހާލި ވީ ދެން ކޮންތާކުހޭ ނިޔްކުރީގާ، ބޮސްދެވޭތޯ އެދި ހުރީމޭ ގާތުގާ ލޯބިން އޭ، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ނޫރާނީ ރަން އެދި ދާ މަހީގާ އިނގިލީގާވާ ނަލަ އަނގޮޓީގާ ލިޔެލާދޭށޭ އާޥާރާއެކޭ މީ މާފު ދޭށޭ، ނޭންގުނީ'އޭ ހިއްސުތަކަށް ވީގޮތެކޭ މީ ލޯބިން އޭ، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ހާދަ ފަރިއޭ ދޮން ދޮން މޫނޭ ހީލާށޭ ލޯބިން އޭ، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން، ރާނީ ދޮން ރާނީ ދޮން،

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.