ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން، އެހަނދާން އަދު އާވީމާ މިދެލޯވެސް ފުރެނީއޭ، އަބަދާއި އަބަދު ވީމޭ ތިޔަ ލޯބި ލިބޭތޯ ދޭން، ހިތުގެ ހާލަކީ މީ އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ، އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ މިގޮތުގާ އުޅޭނީހޭ، އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން. ލޯބީގާ އެންމެން ހުވަފެންތައް ދެކޭއޭ، ނޭންގޭހޭ އެކަމުން އުފަލާއި ދިރުން ލިބޭއޭ، އޭގެ ނަސީބެއް ލިބިފާ ނުވުމުން ނާއުއްމީދު ވޭއޭ، ދޫވިއޭ ހިތާ ޖާނާ އޭގެ ޒާތުގާ، ނެތް އުފާތަކެއް އެދިގެން އިންތިޒާރުގާ، އޯގާވީ ހިތަކަށް އެދުނީމޭ އަހަރެން، ހީވާތީ ހިތުގާ އަދު ލޯބި އުފެދެނީހެން. ނުމެދާށޭ ނުމެދާށޭ ފަސްދީފާ އަދު ދެން، ތިޔަހެން ހަމަ ދާޠްޔް ދެރަވެޖޭ އަދު އަހަރެން، ހާދަ އަސަރުތަށް މިހިތަށް މިއަދު ކުރާޠްޔް ދެން ބުނަމޭ، ކާކުހޭ ބަލާލާންޔް ދެން މަށަށް މިތާ، ހާދަހާ އެކަނިވެރިއޭ ހާލަކްޔް މިޔޭ، އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން، އަދު ލޯބިވެވިޖޭ ދެން ދުރުގާ ހަމަ ހުރެވޭހޭ، ބުނެދޭނެ ގޮތެއް ނޭންގޭ އަދު ވާން މަޖުބޫރީހެން، ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން ހިއްޔް އެކްޔް ދެވިއްޖޭ ދެން، ހިތް އެކީ ދެވިއްޖޭ ދެން ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން

ކިޔުންތެރިޔާ

އުމަރު ޒާހިރު

 1. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 2. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 3. އެދޭ މޫނަކީހޭ
 4. އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ
 5. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 6. ފެނިގެން ތިހެން އައީމާ
 7. ޙާލު އަހާލީ
 8. ހަމަ ދެންމެ ކަލާ
 9. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 10. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 11. ހިތްއެދޭކަން އަންގަދޭށޭ
 12. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 13. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 14. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 15. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 16. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 17. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 18. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 19. ކިޔާދީބަލާށޭ
 20. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 21. ކުރަނގި ދެލޯ
 22. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 23. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 24. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 25. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 26. މާތައްވެސް ޗާލުވީ
 27. މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ
 28. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 29. ނެތޭ ތިއަށްވުރެ އެދޭ އަރާމެއް
 30. އޯގާވީ ހިތަކުން
 31. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 32. އޯ ނަދާ
 33. ޕަރީ ހޫރު
 34. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 35. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 36. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 37. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 38. އުފާވޭ ފެނުނީމާ
 39. ވާނޭ ކައިރީގާ
 40. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 41. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

6.11 ހާސް

12.34 ހާސް

7.61 ހާސް

5.59 ހާސް

5.01 ހާސް

3.49 ހާސް

10.93 ހާސް

290

ނިޝް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން

232

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ