އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން، އެހަނދާން އަދު އާވީމާ މިދެލޯވެސް ފުރެނީއޭ، އަބަދާއި އަބަދު ވީމޭ ތިޔަ ލޯބި ލިބޭތޯ ދޭން، ހިތުގެ ހާލަކީ މީ އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ، އިސްނަގާ ބުނާނީހޭ މިގޮތުގާ އުޅޭނީހޭ، އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން. ލޯބީގާ އެންމެން ހުވަފެންތައް ދެކޭއޭ، ނޭންގޭހޭ އެކަމުން އުފަލާއި ދިރުން ލިބޭއޭ، އޭގެ ނަސީބެއް ލިބިފާ ނުވުމުން ނާއުއްމީދު ވޭއޭ، ދޫވިއޭ ހިތާ ޖާނާ އޭގެ ޒާތުގާ، ނެތް އުފާތަކެއް އެދިގެން އިންތިޒާރުގާ، އޯގާވީ ހިތަކަށް އެދުނީމޭ އަހަރެން، ހީވާތީ ހިތުގާ އަދު ލޯބި އުފެދެނީހެން. ނުމެދާށޭ ނުމެދާށޭ ފަސްދީފާ އަދު ދެން، ތިޔަހެން ހަމަ ދާޠްޔް ދެރަވެޖޭ އަދު އަހަރެން، ހާދަ އަސަރުތަށް މިހިތަށް މިއަދު ކުރާޠްޔް ދެން ބުނަމޭ، ކާކުހޭ ބަލާލާންޔް ދެން މަށަށް މިތާ، ހާދަހާ އެކަނިވެރިއޭ ހާލަކްޔް މިޔޭ، އޯގާވީ ހިތަކުން އެދުނީމޭ އުފަލުން، ފޮރުވީމޭ ހިތުގާ ވީލޯބި ނުފޮހެވޭހެން، އަދު ލޯބިވެވިޖޭ ދެން ދުރުގާ ހަމަ ހުރެވޭހޭ، ބުނެދޭނެ ގޮތެއް ނޭންގޭ އަދު ވާން މަޖުބޫރީހެން، ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން ހިއްޔް އެކްޔް ދެވިއްޖޭ ދެން، ހިތް އެކީ ދެވިއްޖޭ ދެން ލޯބިވެސް ވެވިއްޖޭ ދެން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.