ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން ތިބާގެ މިސްކީ ޢަބީރު ދީފާ ފިދާތަކާ ހެޔޮ ނަޞީބު ނަޞްރާ ދެ ޢާލަމުން އެކުއެކީ މި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ޘަނާތަކުން ހެއު ޘަނާ ކިޔުމުގާ، ކަނލާގެ މާތް ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަން ފަނާވެދާހެން ޚަރާބު ސިފަތައް ޠަބީޢަތަށް އިންޤިލާބު ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ޘަވާބު ޚާއްޞަވެ އެހެން ޢިބާރާތްތަކާ ޚިލާފަށް މި މައްސަރެއްގާ ޖަޒާތު ޚައިރުގެ ވަހުން އެހެން ފާފަތައް ޢަފޫވާނެ ވަގުތު ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ހިތާ ނަފުސު އާވެ ސާފު ޝައްފާފު އާރުތަކަކުން މިސާލުގާވީ މިތާއެތައް ދުވަހަކާއި ރޭތައް ދިމާޣު ރޫޙާ ސަމާލުކޮށްފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ހަވާ ނުބައި ނަފްސު ބަލި އެ ކޮށްލާ، ލިސާން އެ އައްމާރާތުން ހަށީގާ ޝުޖާއު ލެޔާ ވިންދުގާ ހިފާނޭ ހީވާ ނަފްސު މުޠުމައިންނަ ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ޢަބީރަކާ ރޫޙަކުން ދުވާލަށް މިރޫޙު ގެންދާނެ މުންތަހާއަށް ޝަހީދު ފަދަ މާތް ޣަނީމަ ރޭރޭ ކަރާމަތުން އަޅަމެނަށް މި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ... މިމައްސަރުގެ ހާދަ އަގުމާތް ރެއެއްގެ ބަރަކާތް އިތުރު ކަމާއޭ އެރޭގެ ޢަމަލުން އެޒާތު އެއްހާސް މަހަށްވުރެން ހެއު ޘަވާބު ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ... އެރޭ އުޑުން މަލަކުނާއި ޖިބްރީލު ބިމަށް ވަޑައިގެން އިޒުނަފުޅަށް މާތް ތެރޭ މިދުނިޔޭ ފަތިސް ވެދާންދެން އެދެއްވި ކަމަނާ ކަރަމް މި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ... ވިޔަސް މިތާ ފޮރުވި ލައިލަތުލް ޤަދުރި ދޭ ވުޖޫދަށް ފަލާޙު ހުރިހާ ނިޔަތް މިގަނެގެން ލިބުން އެރޭ އެދި، ވިޝައުޤު މާތް ފުރުޞަތެއް މިދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ... ނުޒޫލް ޤުރްއާން ވިމާތް ރެއާމީ ވުޞޫލު ފުރްޤާންވި ހެޔޮ މިދޭހަ އެ ނޫރު ހުރިހާ ޒަމާންތަކަށް އަލިކުރާނެ ޒިކުރާތަކެއް މި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ނިޝާން މިމައްސަރުގެ ފާޅުކުރެވޭ އެތައް ނަމޫނާތަކެއް ވެއޭ ދެން ތެދޭ އެއިން ބަދުރު ޣަޒުވަތާ ފަތަޙަ މާތްވި މައްކާ ހަނދާން މި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ނިދާއެ ރައްބީ މި މާތްވި ޢާލަމް ފުރާ އައީ ކޮންމެ ދަންވަރެއްގައި ހިދާޔަތެއް ލިބިވިހައި ހިތެއް ހެޔޮ ދުޢާތަކަށް ހުށަހަޅާލަ ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ... ވަދާޢަކަށްފަހު އެދޭ މިއެދުމޭ ވުމަށް މި ލާޙިޤު ކުރާ އުންމީދުން ދެނީ މި ތަރުޙީބެކޭ މިރޭ ޢީދުގައި ތަހާނީ ޚިޔާރުކޮށްފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ލިބުނު އުފަލުގައި ކުރާ ސަލާމެއް ވެވޭ ތަބާދިލް މުބާރިކެއް އާ ކުރާ ވަޒަން ހެޔޮ ކަމެއް ހުރީހަމަ ތިބާގެ ލޯބިންނެ މާތްވި ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ.. ހަނދާންތަކާ އެކު ދިވެހި މި ޤައުމަށް މިދޭހުގައި އަދިވި މުސްލިމުންނަށް، މިޢީދުގައި މަރްޙަބާ މުބާރަކް ކިޔުންވަނީ ރަޙްމަތުންނެ ދީފާ ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާއެ..

އަލްބަމް

މަދަޙަ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. ނަބީ އަމީނޭ
 29. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 30. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 31. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 32. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 33. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 34. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 35. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 36. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 37. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 38. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 39. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 40. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 41. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 42. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 43. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

5.37 ހާސް

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

2.49 ހާސް

3.52 ހާސް

މީނާ ސަލީމް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ބިކަ ޙާލު

10.93 ހާސް

232

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ

306

ޔާބެ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފަސް ރުކުން