ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: އަޖީބް ދާސްތާހެޔޭ

372

ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ހަނދެއްފަދައިން ކަލާ މިތާ ވިދާ އެ ބަބުޅައޭ އަލިން ހަނދެއްފަދައިން ކަލާ މިތާ ވިދާ އެ ބަބުޅައޭ އަލިން ނުދާނެހެން ތިއަލި ވިދުން ކަލާގެ ރީތި ސޫރައިން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން ނުވާނެޔޭ ކަލާގެ ނޫން އެހެން ހަނދާންތަކެއް ހިލާ ނުވާނެޔޭ ކަލާގެ ނޫން އެހެން ހަނދާންތަކެއް ހިލާ ތިދިން އުފާތަކާ އަރާމު ނެތޭ އެހެން ކަމެއް ހަނދާން ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން އެހެން ފަރާތަކުން އެދުން ނުވޭ ހިތުގެ އަރާމަަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން އެދުން ނުވޭ ހިތުގެ އަރާމަަކަށް ޔަގީނެ މީ ބުނާ ތެދޭ ކަލާގެ ގާތުގާ އިނގޭ ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ ހިތާހިތުން އުފާކުރަން އަދާ ގުޅޭ އުފާތަކުން ނުފޮހެވިދާނެހާ ގޮތުން

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.