🌦
އިރުވައި މޫސުން 12 ފަސްބަދުރުވަ ނަކަތް
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ

ކިޔުންތެރިން:

މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ރާގު: މެރަ ދިލް ޔެ ޕުކާރޭ އާޖާ

346 ފަހަރު ބަލައިފި

މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ ގުލްޝަން މި ބަހާރީ ތާޒާ ފަރިކުރުވި ޒަމާން ރަޙުމަތުގެ މިމާ މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ ގުލްޝަން މި ބަހާރީ ތާޒާ ފަރިކުރުވި ޒަމާން ރަޙުމަތުގެ މިމާ މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ ސޫރަވީތީ އެ މުޅި ދޭހުގާ ރަޙުމަތުން ރަޙުމަތުން ސޫރަވީތީ އެ މުޅި ދޭހުގާ ރަޙުމަތުން މޫރިތިވެލީ ބަޔާބާނުގާ ނިޢުމަތުން ނިޢުމަތުން ފިނިފިނި މި ހިޔާ ޤުދުރަތުގެ ނަޔާ ގޮސް ފެތުރި މިދޭ ފޮނި ޝަޒާ ފަރިކުރުވި ޒަމާން ރަޙުމަތުގެ މިމާ މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ ރޯޅިއާ ހޫރިލީ ކޯނިތައް އަރިވެލާ އަރިވެލާ ރޯޅިއާ ހޫރިލީ ކޯނިތައް އަރިވެލާ މޯޅިގޮތް ހުސްކުރާ މޫސުމޭ ފަރިވެލާ ފަރިވެލާ ދެކެ ފޯދޭ މި މަލަކު ދޭނޭ ތާޒާ މި ވަހަކު ހޯދާން، ހޯދާން މިއެދޭ ފިނި ޝަޒާ ފަރިކުރުވި ޒަމާން ރަޙުމަތުގެ މިމާ މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ ގުލްޝަން މި ބަހާރީ ތާޒާ ފަރިކުރުވި ޒަމާން ރަޙުމަތުގެ މިމާ މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭ މިއަދު ދާން
 6. އާދޭ ޔާރާއޭ
 7. އާދޭސް
 8. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 9. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 10. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 11. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 12. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 13. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 14. އާވެދާ އާވެދާ
 15. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 16. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 17. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 18. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 19. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 20. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ
 21. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 22. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 23. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 24. އައިޝާ
 25. އަކިރި ދެމޭ
 26. އަލިފުތު
 27. ﷲ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
 28. ﷲ ގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް
 29. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 30. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 31. އަންނަ ހިނދުގާ ރޯޅިވައި
 32. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 33. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 34. އަސްލު ޙާލަތު
 35. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 36. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 37. އަވާ މެންދުރު - މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ
 38. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 39. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 40. ބަކަރި
 41. ބަލަ ބަލަ
 42. ބަލާލީމާ ލަދުން
 43. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 44. ބައްޕައެކޭ
 45. ބައްޕަގެ ލޯ
 46. ބަސްނާހާ ހިތް
 47. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 48. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 49. ބީހިލާ
 50. ބީވެދާނެބާ؟
 51. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 52. ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ
 53. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 54. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 55. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 56. ބިކަ ޙާލު
 57. ބިންމަތީގާ
 58. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 59. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 60. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 61. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 62. ބުނެވޭތޯ
 63. ޗާލޭ
 64. ޗަކަ
 65. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 66. ޗިސް ޗިސް
 67. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 68. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 69. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 70. ދަތުރު ފެށީމޭ
 71. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 72. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 73. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 74. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 75. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 76. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 77. ދީފީމޭ
 78. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 79. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 80. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 81. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 82. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 83. ދޭނުހޭ ކަލާ
 84. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 85. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 86. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 87. ދިއްލާލި ހަނދު
 88. ދިމާވޭތޯ އެ
 89. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 90. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 91. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 92. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 93. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 94. ދޮން ގޮމަޔެއް
 95. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 96. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 97. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 98. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 99. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 100. އެދޭ މޫނަކީހޭ
 101. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 102. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 103. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 104. އެހޯދި އުފާތަކާ
 105. ޢީދު އައީ ހިނިތުން ވަމުން
 106. އެކަމެއް ނުވިޔޭ - މިލްކުވެރިޔާ އޮޅުނީމަތާ
 107. އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ
 108. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 109. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 110. އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން
 111. އެންވަގުވީ
 112. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 113. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 114. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 115. އޭ ހާދަ އެދެން
 116. އޭ ސާހިބާ ޢާލަމްތަކަށް
 117. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 118. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 119. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 120. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 121. ފަނު ދުންމާރި
 122. ފަރި ތަރިތަރި ދިއްލާލާތީ
 123. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 124. ފަރިވާހާ
 125. ފަށަން
 126. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 127. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 128. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 129. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 130. ފެނިގެން ތިހެން އައީމާ
 131. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 132. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 133. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 134. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 135. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 136. ފެށީ ދަތުރު
 137. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 138. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 139. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 140. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 141. ގަޔާވެ ބެލޭތީ
 142. ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން
 143. ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން
 144. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 145. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 146. ގޯހެއް
 147. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 148. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 149. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 150. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 151. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 152. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 153. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 154. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 155. ޙާލު އަހާލީ
 156. ހަދިޔާ
 157. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 158. ހައިރާންވެފައޭ
 159. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 160. ހަލަބޮލި
 161. ހަމަ ދެންމެ ކަލާ
 162. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 163. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 164. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 165. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 166. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 167. ހީލަތުގާ މުޅިން
 168. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 169. ހޭވާ ހޭވާ
 170. ހިފާށެވީ އަތުގާ
 171. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 172. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 173. ހިތާ ރޫޙުން
 174. ހިތާއޭ ތިޔަ ހިތްއެދޭ
 175. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 176. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 177. ހިތި ވޭނެއްގާ
 178. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 179. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 180. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 181. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 182. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 183. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 184. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 185. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 186. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 187. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 188. ހިތް އެދޭ ރާނީ
 189. ހިތްއެދޭކަން އަންގަދޭށޭ
 190. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 191. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 192. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 193. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 194. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 195. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 196. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 197. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 198. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 199. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 200. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 201. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 202. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 203. އިހުސާސް
 204. އިލޮށިފައްޗަކުން
 205. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 206. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 207. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 208. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 209. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 210. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 211. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 212. އިރު އޮއްސުމުން
 213. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 214. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 215. ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ
 216. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 217. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 218. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 219. ޖާދޫގާ
 220. ޖާޒުބި އަސަރު
 221. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 222. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 223. ޖިސްމާއި މޭ
 224. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 225. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 226. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 227. ކާއިނާތޭ އެކީ ހައިރާން
 228. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 229. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 230. ކާލާ މަންނަ
 231. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 232. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 233. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 234. ކަލާތީ ލޯތްބޭ ހިތުގާވާ
 235. ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ
 236. ކަޅު ސޮރު
 237. ކަޅު ބުޅާ
 238. ކަނބިއްޔާ
 239. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 240. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 241. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 242. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 243. ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި
 244. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 245. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 246. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 247. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 248. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 249. ކިޔާދީބަލާށޭ
 250. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 251. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 252. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 253. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 254. ކުލަ ޔެލޯ
 255. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 256. ކުރަނގި ދެލޯ
 257. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 258. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 259. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 260. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 261. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 262. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 263. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 264. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 265. ލޯބީގެ ތެރޭގާ
 266. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 267. ލޯބި އޮޔާލާ
 268. ލޯބިކަން
 269. ލޯބިން އަލުން
 270. ލޯބިން ކަލާ ދެކޭހިތްވޭ
 271. ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ
 272. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 273. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 274. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 275. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 276. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 277. މާ ލަދުން
 278. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 279. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 280. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 281. މާތައްވެސް ޗާލުވީ
 282. މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ
 283. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 284. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 285. މަލާ ފެނިފަ
 286. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 287. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 288. މަންމާ
 289. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 290. މަންޒިލް ތިޔޭ
 291. މަރޭ މިތުރާ މިދުނިޔޭން
 292. މަރިޔާދު އާ ވާ
 293. މަރުވެދާނޭ
 294. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 295. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 296. މީޚަލީލާ ޛަބީޙީ އުޖާލާ ހަނދާން
 297. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 298. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 299. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 300. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 301. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 302. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 303. މި ޅެން
 304. މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ
 305. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 306. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 307. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 308. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 309. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 310. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 311. މިނިވަން ވަޔާ
 312. މިސްކިތު ވަކަރު
 313. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 314. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 315. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 316. މުޖުރާ
 317. މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ
 318. ނާރާ ހަނދާއޭ
 319. ނާރާޒު ނުވާށޭ މިހިތަށް
 320. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 321. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 322. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 323. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 324. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 325. ނެތޭ ތިއަށްވުރެ އެދޭ އަރާމެއް
 326. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 327. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 328. ނޭނގޭ ގޮތެއްވޭ
 329. ނިދާލާށޭ
 330. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 331. ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ
 332. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 333. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 334. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 335. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 336. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 337. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 338. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 339. ނުމެ ކެކި ހުރެގެން
 340. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 341. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 342. އޯ ވަޒަން
 343. އޯގާވީތީހޭ
 344. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 345. އޯ ނަދާ
 346. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 347. ޕަރީ ހޫރު
 348. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 349. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 350. ރާނީ
 351. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 352. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 353. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 354. ރައްކާވުމުގެ ނިޝާން ތަކޭ
 355. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 356. ރަން ލޯތްބަކީ
 357. ރަން މުތެއްހެން ވިދިޔަކަސް
 358. ރީތި ހަނދުވަރު
 359. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 360. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 361. ރީތިކަން
 362. ރީތީ ހީލީމާ
 363. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 364. ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް
 365. ރޯޅި
 366. ރޮއެފާ ކަލާ
 367. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 368. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 369. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 370. ސާދާ މިޒާޖު
 371. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 372. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 373. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 374. ސަމާސާ ކުރާތީ
 375. ސަންފާގެ ދިޔަ
 376. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 377. ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން
 378. ސިއްރު
 379. ތަދާ ވޭނުގާ
 380. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 381. ތީ ތީއެ މަގޭ އެންމެ އެދޭ
 382. ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ
 383. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 384. ތި ރީތި މޫނު
 385. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 386. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 387. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 388. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 389. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 390. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 391. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 392. އުދާހާ ވޭން
 393. އުޑުން ތަރިތަށް
 394. އުފާ ލިބޭތޯ
 395. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 396. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 397. އުޅޭއުޅެފަ
 398. އުޝާ
 399. ވާނޭ ކައިރީގާ
 400. ވާރޭ ވެހެން ފެށީއޭ
 401. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 402. ވާތީ ފާރު
 403. ވާތީ ހަނދާނޭ
 404. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 405. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 406. ވަރިކުރުން
 407. ވަސްވާސް
 408. ވަޢުދު އުވާލާ
 409. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 410. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 411. ވޭ ދެކޭހިތް
 412. ވޭނީ ސުވާލު
 413. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 414. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 415. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 416. ވިންދާ ލޭގާ
 417. ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގާ
 418. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 419. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 420. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 421. ޔާރާ - މިހިތުގާ ވާނެ ސޫރަޔަކީ
 422. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 423. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 424. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 425. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 426. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 427. އެ ހަނދާން އިޔާދަ ކުރަމާ
 428. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 429. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 430. ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ
 431. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 432. ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި
 433. ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ
 434. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ
 435. ލޯބިވާ މީ ހިތޭ
 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ
 29. ނަބީ އަމީނޭ
 30. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 31. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 32. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 33. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 34. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 35. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 36. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 37. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 38. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 39. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 40. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 41. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 42. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 43. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 44. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.