ނެތިގެން ދީ.... ނެތިގެން ދިޔާއިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ބީވެ އަތުން ދިޔާ އިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ކިޔަމޭ މި ފަރިހި ގެންފަށާ ލިޔެ އާނާކޮށް ރީފޫތަށް ކިޔަމޭ މި ފަރިހި ގެންފަށާ ލިޔެ އާނާކޮށް ރީފޫތަށް ކިޔަމަނު ކުލަރަނު ފިޔަވީ ދުރަގި ނިޔަނެތިވީފުޅު މުޖުރާ ނެތިގެން ދިޔާއިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ބީވެ އަތުން ދިޔާ އިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ފާރިސީ އާ ޖަރުމަނާ ނާއި އަދަބުން ބާ ހޯދާ ފާރިސީ އާ ޖަރުމަނާ ނާއި އަދަބުން ބާ ހޯދާ ކާނުމެވިއެވި ލާތުގާވާ މާބަގީޗާ ބެލުމަށް ނެތިގެން ދިޔާއިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ބީވެ އަތުން ދިޔާ އިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ކަންނަންނޫރު ސަހަރުބާލާ ބައްލަވާ ތިރި ސީ ނޫނާ ކަންނަންނޫރު ސަހަރުބާލާ ބައްލަވާ ތިރި ސީ ނޫނާ ރަންޒަމާނު ޙިޖާޒު ކަރަ ބެލުމާ ރިވެތި ފުޅު މުޖުރާ ނެތިގެން ދިޔާއިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ ބީވެ އަތުން ދިޔާ އިރަށް މުތުރަނު ކުލަވާ މުޖުރާއޭ ފުޅު ނާޔާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.