މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން

މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން ތިޔަހާ، ތިޔަހާ ސާފު އޮމާން ފާޅު ނުވޭ އަލިކަން ފިނިފިނި ރީތިއަތޭ ހުރެ ހަލުވާލީ ، ތުނިތުނި ދެތުންފަތޭ ފަރި ހުޅުވާލީ ކިރިޔާ، ކިރިޔާ ކަކުލުހުޅުން ވާގި ނުގޮސް ހުރިކަން މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން ދެކިދެކި ލޯބީގައި ވަރުބަލި ވެވިފައި މެކިމެކި ހޫނުގައި އަރުތެރެ ހިކިފައި މިތުރުނޭ ، މިތުރުނެ ދެކިލާށޭ ޙާލު މަގޭ ދެރަކަން މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން ފަރިފަރި ރީތި ހިނގުން އެހެރަ ހިނގާލާ އަރިއަރި ވެފައި ލޮލުން އެނބުރި ބަލާލާ ގޮތަކުން.. ގޮތަކުން އެނގުނެ ދެފައިން ބާރު މުޅިންދާކަން މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމް ނުވޭ ނަލަކަން ތިޔަހާ.. ތިޔަހާ ސާފު އޮމާން ފާޅުނުވޭ އަލިކަން މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަނ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.