މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ

ރާގު: ނަ އާދްމީކާ ކޮއީ ބަރޯސާ

ކުރީ މިހިތްދަތި އެ ޝަރުތަކީހޭ މިއީ ވަފާއޭ ބުނީމު ނޫންހޭ އަސަރުކުރޭ މަސްތީ ލޯބިވީމޭ ވަނީ ޙަޤީގަތޭ ކެހި ނޭނގިތާދޯ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ ހިތާމަ ދީފާ ކުރީ ދިވާނާ ވަފާގެ ބަދަލަށްހެ ބޭވަފާވީ ރަޙުމް ނުވާނޭ މިއޭ ޒަމާނާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ މި ގިސްލަނީ ފުރޮޅި ބިންމަތީގާ މި ޢިޝްޤުގާ މަރުވަމުން ދަނީއޭ ބަދަލު ނުވާނޭ ހިތޭ އިނގޭ މީ ހިތަށް މިއަނިޔާ މަގޭ ދިނީހޭ ބަދަލުހިފީ ކޮން ކުށެއްހެ ވެވުނީ ޒަޚަމުވެފާ ލޭ އަނގައިން އައީމާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ ހިތާމަ ނުމެދީ މި ޒަހަރުދޭށޭ ހަރާށެ ނޫނީ ހިތަށް މި ޚަންޖަރު މަރަށް ތެޅޭތީ ބަލަން ހުރީދޯ ފެނަށް އެދޭ މީހެކޭ މި ދަންވަރު ނުވޭ މިދުނިޔޭން އުފާ އަޅަށް އަދު ދުޢާއެކޭ ގެންދަވާ ފުރާނާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ ނުވިސްނުނޭ ބަލަ ރަޙުމު ނެތީހޭ ތިހިތް ހިތެއް ޤަތުލު ކޮށްލަނީހޭ ބަދަލްނުވާހެން މަގޭ ޙަޔާތޭ އަތުންނެ ވިހަލާ ކަފުން ކުރީހޭ ބަދަލްނުވާ ހިތް މަގޭ މިރޮވެނީ ވުމުން އިނގޭ ބޭވަފާ ހަނދާނާ ބަދަލްނުވާ ހިތް މަގޭ މިރޮވެނީ ވުމުން އިނގޭ ބޭވަފާ ހަނދާނާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ ހިތާމަ ދީފާ ކުރީ ދިވާނާ ވަފާގެ ބަދަލަށްހެ ބޭވަފާވީ ރަޙުމް ނުވާނޭ މިއޭ ޒަމާނާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ ހިތާމަ ދީފާ ކުރީ ދިވާނާ ވަފާގެ ބަދަލަށްހެ ބޭވަފާވީ ރަޙުމް ނުވާނޭ މިއޭ ޒަމާނާ މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.