އައްނާށޭ ހީލަ ލޯބިން އަރިހަށް މިރޭ ، އުޑުގާވި ތަރިތަށް ގޮވަނީ މިހެން ހަމަ މިރޭ، އައްނާށޭ ހީލަ ލޯބިން އަރިހަށް މަގޭ ، ހަންދުވެސް އެކިޔަނީ ހިތަ މި ޅެން ހަމަ މިރޭ، ލޯބިން މި އުންގުގާ ތިޔަ ބޯ ބާވަލަ ދޭނަން އިންގޭ ، ހިތުގާވި ވާހަކަ ތިޔަ 'ކަންފަތުގަ ޖަށްސާނަމޭ " އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ އޭ އޭ އެއްޔް އޭ ސާހިބަ އޭ ބުނަން އުޑުގާ ތިނަން ފަވާ އިރު ހަނދު އެ ރަމްޒު ކޮށްދޭ ނަމަކީ ތި އިނގޭ . އައްނާށޭ ލޯބިން އެކުގަ ތަރިތަށް ގުނާލަން މިރޭ ތަރިތަކުގެ ތެރެއިން ތިޔަނަން ދައްކާލަ ދޭން ބޭނުމޭ... އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ އޭ އޭ އެއްޔް ވައިރޮޅިޔާ އެކު ހީވޭ ތިޔަ އަޑު އިވޭހެން އިވިލާ ހިންދުން ހިއްފުރި ދެން އުތުރި އަރާމޭއެ ތިޔަ މޫނު ދެކިލަން ހިއްވެސް ބޭނުން ވަނިއްޔޭ އިންގޭ ، ހިތުގަ ވި ބައްޔަށް އޮއިއި ދެން ފަރުވާ އަކީ ތީ އިންގޭ.... އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ އޭ އޭ އެއްޔް ހިނިތުން ވެލާ އިރު ހިތް ދެން އުފަލުން ފުރޭމޭއެ އަބަދަށް ތި ހިނިތުން ވުން ދެން ދެކިލަން ލިބޭނެހޭ އުމުރަށް ކަލާ ދެން ލިބުމޭ ބޭނުން ވަނީ ހިއް އިންގޭ ސާހިބް ގެ ލޯއެބަށް އެދިގެން ކިޔެނީ މި ޅެން ހަމަ މިރޭ އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ ލޯބިވާ އާދޭ އޭ އޭ އެއްޔް

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.