މީ ޚަލީލާއި ޛަބީޙީ އުޖާލާ ހަނދާން ވީމި އާބާދު މައްކާގެ އަބަދީ ނިޝާން އެންމެ ފުރަތަމަ އެއީތޯއެ ހަރުހިލަތަކެއް ފެންނަ ބިމެކޭ ވަށާ ވީއެ ފަރުބަދަތަކެއް ވަޒަނަކަށް ހިއްޕެވީ މީއެ މަތިވެރި ހަނދާން އައިކަމުން މާތް ވަޙީޚާއްޞަވެވިގެން ނިދާ ދަރިކަލުން ހާޖަރާ ދޫކުރައްވާ އެތާ އަމުރުފުޅަކަށް މުޤައްދަޞް ނުކުންނެވި ހަނދާން ބާއްޖަވެރިކަން ދެމައިކަނބަލުންނަށް ޢާންމުވާ ޚާއްޞަ ކަންތައް ލެއްވުމަށް ނަޞްލުގައި އެދިވަޑައިގެން ދުޢާފުޅުކުރެއްވެވި ހަނދާން ދަރިކަލުންނާ މެދަށް ފިކުރުފުޅު ބޮޑުވުމުން ދުވެވަޑައިގެންނެވީ ހާޖަރޭ ބިރުފުޅުން ދެމެދު މަރްވާ ޞަފާއާއި ހިންގެވި ހަނދާން އިވުނު އަޑުފުޅު ހިނދުން ދެން ވަޑައިގެންނެވީ ފެން އަރާތީ ބިމުން ދެކެވަޑައިގެންނެވީ ލިބިވަޑައިގެންވި ޒަމްޒަމްގެ ރޯއްޖާ ހަނދާން ރޯދި ބަރަކާތް އިތުރު ބިންމަތީ ވާން ފެށީ ކޯދުލާ ނިޢުމަތުގެ އަސަރު ގެންނަން ފެށީ ޙަރަމުގައި އޭގެ އަހުލުންގެ ނުފިލާ ހަނދާން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.