މަރުޙަބާ ޤައުމީ ދުވަސް

ޤައުމުން މިއަދު އަލިކޮށްލި ރީތި ނިޝާނާ ޤައުމީ ޒައީމުން ދެއްވި މާތްވި ހަނދާނަ ފަރިވާ ހިނދުން ޤައުމީ ދުވަސް އަދު ދޭހުގާ ފަރިކޮށްލި ފުރަތަމަ އޭގެ ފަރި ފޭރާމުގައި ފަރިހާމަލުން ދަސްތާ ގުނައިގެން ޝައުޤުގައި އަރިހަށް ޘަނާތައް ދެންނެވޭ މިތަރާނާ ޢުރަފާ ޝަޛާ އެމަލުން މިވަތަނަށް ދެއްވިމާތް ޝަރަފެއް ކަމަށްވީ ދަރުމަވަންތަ ރަދުންގެ މާތް ޝަރަފައްޓަކާ އެމުނޭ މިގުލްހާރުންވި މާތް ތަރުޙީބުގައި ފަރިކޮށްލި ރީތި މި ގާނާ އަލިކަން މިޤައުމަށް ފެންނަހިދު ޙުއްރިއްޔަތީ އަލިރަސްގެފާނުން ދެއްވި ޙަމަލާ އުއްމަތީ އަލިނޫރުތައް ބަބުޅާލި ވަޠަނުގެ ބިންމަތީ އަލިވާ ހަދާނުން ދިއްލި ރީތި ފަސާނާ މާޟީގެ އަބްޠާލުންގެ އެންމެވިދާ މުތީ ޣާޒީ ރަދުން ކޮށްދެއްވި އަގުމާތް ހިއްމަތީ ތާރީޚުގައި އެ ޖިހާދު ލިޔެލެވިފައިއޮތީ ތަޢުރީފުގާ ނިމުމެއްނުވާ އެ ޚަޒާނާ އަގުމާތްވި ދޮންބަންޑާރައިންފަދަ މާހިރުން އިސްކަންދަރާ އެތަކެއް ފަޚުރުވެރި ލީޑަރުން ޙިއްޞާ ކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ އެމީޓަރުން ހުސްވާނެތޯ ޝުކުރާ ހިތުގެ އިޙްސާނާ ޤައުމުގެ ރައީސަށް ބާއްޖަވެރިކަން އެދި އަލުން ޤައުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަކަށް އެދި ފަށްފަށުން ޤައުމާ ވަޠަނުގެ ހިތާއި ނިޔަތާ އަދި ދުލުން ޤައުމީ ދުޣާއިން ދެންނެވޭ ޝުކުރާނާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.