މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ

ރާގު: ޕަރްދޭސިއޯނސޭނަ އަކިޔާ މިލާނާ

މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ މަރުދޭށިއޭ އެދި އަގުމާތް ޚަޒާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ ޚިޔާރުވެ އެދެވޭ ނިޢުމަތުގާވީ ޚިޔާރުވެ އެދެވޭ ނިޢުމަތުގާވީ އޭ ޖަންނަތުގާ ރޫޙު ތެދޭވީ އޭ ޖަންނަތުގާ ރޫޙު ތެދޭވީ އުންމީދުތައް މާތް ކޮއްލާ ޣަނިމާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ ވާނޭ ޙާޞިލް ވާނޭ މައުވާ ވާނޭ ޙާޞިލް ވާނޭ މައުވާ އޭ ކައުސަރުގާ ވާށޭ ސިފާވާ އޭ ކައުސަރުގާ ވާށޭ ސިފާވާ އިންޢާމޭ ގުޅޭ ތިޔަ ޤުރުބާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ މަރުދޭށިއޭ އެދި އަގުމާތް ޚަޒާނާ މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ ފިދާނާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.