މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ ނުމެ ރޯށޭ ކެތްކުރޭ ހަރު ހިތެއް ހިލަ ހިތެއް ކަރުނައިން މަޑުވާނެހޭ ރޯރުއިމުން ވާ ދެރަޔަކުން މޭ ވިރިގެންދާ ދިއުމަކުން ވާނެކަމެއް ގައިމޭ ނެތޭ ކާކަށްހޭ އެނގެނީ މިކަން މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ ނުމެ ރޯށޭ ކެތްކުރޭ ހަރު ހިތެއް ހިލަ ހިތެއް ކަރުނައިން މަޑުވާނެހޭ ރުއިމުގެ އަޑު ވޭނުން މިރޯ ނެތެ އިއްވޭނޭ ގޮތެއް މިހެން ދުނިޔޭގާ ވާހާ އެހީ ވީ މަޙުރޫމޭ އަދު މުޅިން މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ ނުމެ ރޯށޭ ކެތްކުރޭ ހަރު ހިތެއް ހިލަ ހިތެއް ކަރުނައިން މަޑުވާނެހޭ ވޭނުގެ ތިޔަ ދިޔައީ ޒަމާން އާ ދުވަހެއް އަތުވެއްޖެޔޭ ކުށްވެރިވީ ކުށްވެރިޔަކަށް އޭގެ ސަޒާ ލިބިދޭ މިހެން މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ ނުމެ ރޯށޭ ކެތްކުރޭ ހަރު ހިތާ ހިލަ ހިތާ ކަރުނައިން މަޑުވާނެޔޭ ހަރު ހިތާ ހިލަ ހިތާ ކަރުނައިން މަޑުވާނެޔޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.