މާތައްވެސް ޗާލުވީ

ރާގު: ޕޫލޯކާ ތާރޯކާ

ލާ ލާލާލާ............. މާތައްވެސް ޗާލުވީ ގަންދީ ބުނެފާވޭ ނޫރު ވިދާ ހަނދާ ތަރިތައް ބުނެފާވޭ ރީތީ ޔަގީން މަގޭ ލޯބިވެރިޔާއޭ މާތައްވެސް ޗާލުވީ ގަންދީ ބުނެފާވޭ ނޫރު ވިދާ ހަނދާ ތަރިތައް ބުނެފާވޭ ރީތީ ޔަގީން މަގޭ ލޯބިވެރިޔާއޭ މާތައްވެސް ޗާލުވީ ގަންދީ ބުނެފާވޭ ވާނޭ ގައިމޭ ފެނުނީމާ ހޫރުން އަންތަރީސް ޔާރާ ޗާލުވީމާ ވެޔޭ ޕަރީންވެސް ހާސް ލައްލައްލަލާ...... ވާނޭ ގައިމޭ ފެނުނީމާ ހޫރުން އަންތަރީސް ޔާރާ ޗާލުވީމާ ވެޔޭ ޕަރީންވެސް ހާސް ރީތީގެ ޖާޒުބީ ޝާހީ މަލިކާއޭ ނޫރު ވިދާ ހަނދާ ތަރިތައް ބުނެފާވޭ ރީތީ ޔަގީން މަގޭ ލޯބިވެރިޔާއޭ މާތައްވެސް ޗާލުވީ ގަންދީ ބުނެފާވޭ ލާ ލާލާލާ............ އާދޭ ރާނީ ރޫޙާނީ ފަރުވާ ދޭނަންތޯ ތާޒާ ތާޒާ ލޯބިން މޭ ފިނިކޮށްދޭނަން ތޯ ލައްލައްލަލާ...... އާދޭ ރާނީ ރޫޙާނީ ފަރުވާ ދޭނަންތޯ ތާޒާ ތާޒާ ލޯބިން މޭ ފިނިކޮށްދޭނަން ތޯ ރޫޙާއި ހިތް އެދޭ މަސްތީ މަލާއޭ ނޫރު ވިދާ ހަނދާ ތަރިތައް ބުނެފާވޭ ރީތީ ޔަގީން މަގޭ ލޯބިވެރިޔާއޭ މާތައްވެސް ޗާލުވީ ގަންދީ ބުނެފާވޭ ނޫރު ވިދާ ހަނދާ ތަރިތައް ބުނެފާވޭ ރީތީ ޔަގީން މަގޭ ލޯބިވެރިޔާއޭ ލާ ލާލާލާ............

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.