🌦
އިރުވައި މޫސުން 12 ފަސްބަދުރުވަ ނަކަތް
ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ

ކިޔުންތެރިން:

މުޙައްމަދު ސުހައިލް

ރާގު: އަމިއްލަ

1.24 ހާސް ފަހަރު ބަލައިފި

ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ ބަދަލު ނުހިފަށޭ.. މޭގަ ވާ ހޫނާ އެދޭ އެދުން އެނގޭނީ... ހާލު ބެލީމަ އެތަން ސާފު ވާނީ.... މޭގަ ވާ ހޫނަ ރިހޭ ރިހުން ނިމޭނީ.. ރީތި ޖަވާބެއް ކަލާ އަށޭ ދެވޭނީ.. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން... ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ... ބަދަލު ނުހިފާށޭ.. ލޯބިން ހީލާފާ ބަލާލިޔަސް ފުދޭނޭ ހާދަ އަރާމެއް ހިތަށް ގައިމު ވާނޭ... ކައިރިން ފެނުނީމަ ހިތާމަ ތައް ފިލާނޭ... ލޯބި ލިބިއްޖޭ ހިތާ ހިތް ތެޅޭނޭ... ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން... ގަތުލު ނުކުރާށޭ.. ހިތުގެ ވެރިޔާ އޭ... ބަދަލު ނުހިފާށޭ... ބޭނުމީ ދެން ހިތާ ހިތް ގުޅޭށޭ... ލޯބި ލޯބިން އެކުގަ އުޅޭށޭ.. ފޫހިވަންޏާ ކުރީގާ ބުނަށޭ... ލޯބި ވަންޏާ އަތާ އަތް ގުޅާށޭ،،،، ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން........

 1. އާ މޫނެކޭ ކުރިން ނޭނގޭ
 2. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 3. އާދަކޮށް މިމަގުން
 4. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 5. އާދޭ މިއަދު ދާން
 6. އާދޭ ޔާރާއޭ
 7. އާދޭސް
 8. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 9. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 10. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 11. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 12. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 13. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 14. އާވެދާ އާވެދާ
 15. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 16. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 17. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 18. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 19. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 20. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ
 21. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބަށްޓަކައި
 22. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 23. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 24. އައިޝާ
 25. އަކިރި ދެމޭ
 26. އަލިފުތު
 27. ﷲ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
 28. ﷲ ގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް
 29. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 30. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 31. އަންނަ ހިނދުގާ ރޯޅިވައި
 32. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 33. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 34. އަސްލު ޙާލަތު
 35. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 36. އަސްތާ ތިޔަ މޫނޭ ހުވަފެނުން ދުށީ ރޭގާ
 37. އަވާ މެންދުރު - މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ
 38. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 39. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 40. ބަކަރި
 41. ބަލަ ބަލަ
 42. ބަލާލީމާ ލަދުން
 43. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 44. ބައްޕައެކޭ
 45. ބައްޕަގެ ލޯ
 46. ބަސްނާހާ ހިތް
 47. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 48. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 49. ބީހިލާ
 50. ބީވެދާނެބާ؟
 51. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 52. ބޭނުމޭ ނުބުނަން އުޅެންޏާ
 53. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 54. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 55. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 56. ބިކަ ޙާލު
 57. ބިންމަތީގާ
 58. ބޯޅަ ކިންކިރި މާ
 59. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 60. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 61. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 62. ބުނެވޭތޯ
 63. ޗާލޭ
 64. ޗަކަ
 65. ޗާންދަނީ މާ ފަރިވާ
 66. ޗިސް ޗިސް
 67. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 68. ދަނީ ދަނީ މެރިގެން ލޯ
 69. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 70. ދަތުރު ފެށީމޭ
 71. ދައުރުވާ މިހަނދާންތައް
 72. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 73. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 74. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 75. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 76. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 77. ދީފީމޭ
 78. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 79. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 80. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 81. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 82. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 83. ދޭނުހޭ ކަލާ
 84. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 85. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 86. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 87. ދިއްލާލި ހަނދު
 88. ދިމާވޭތޯ އެ
 89. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 90. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 91. ދިވެހި ޤައުމީ ޒުވާނުން ކެރޭ
 92. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 93. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 94. ދޮން ގޮމަޔެއް
 95. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 96. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 97. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 98. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 99. އެދެމޭ ކަލާޔާ ގާތުގާ ވުމަށް
 100. އެދޭ މޫނަކީހޭ
 101. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 102. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 103. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 104. އެހޯދި އުފާތަކާ
 105. ޢީދު އައީ ހިނިތުން ވަމުން
 106. އެކަމެއް ނުވިޔޭ - މިލްކުވެރިޔާ އޮޅުނީމަތާ
 107. އެކަނިވެރިކަން ވަނީ ހިތަށް ލިބިފާ
 108. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 109. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 110. އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން
 111. އެންވަގުވީ
 112. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 113. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 114. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 115. އޭ ހާދަ އެދެން
 116. އޭ ސާހިބާ ޢާލަމްތަކަށް
 117. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 118. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 119. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 120. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 121. ފަނު ދުންމާރި
 122. ފަރި ތަރިތަރި ދިއްލާލާތީ
 123. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 124. ފަރިވާހާ
 125. ފަށަން
 126. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 127. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 128. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 129. ފެހިފެހި އާޒާދީ
 130. ފެނިގެން ތިހެން އައީމާ
 131. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 132. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 133. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 134. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 135. ފެނުނީ ހާދަ ބޭނުންވާ ތަސްވީރެކޭ
 136. ފެށީ ދަތުރު
 137. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 138. ފިނި ފިނި ރެއަކައު
 139. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 140. ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ
 141. ގަޔާވެ ބެލޭތީ
 142. ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން
 143. ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން
 144. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 145. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 146. ގޯހެއް
 147. ގޯޅި ގޯޅި ކަންމަތިން
 148. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 149. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 150. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 151. ހާދަ ދޭ ހިތް ވެޔޭ ލޯބިން
 152. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 153. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 154. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 155. ޙާލު އަހާލީ
 156. ހަދިޔާ
 157. ހައިރާން ނުވޭހޭ އޭނާ
 158. ހައިރާންވެފައޭ
 159. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 160. ހަލަބޮލި
 161. ހަމަ ދެންމެ ކަލާ
 162. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 163. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 164. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 165. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 166. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 167. ހީލަތުގާ މުޅިން
 168. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 169. ހޭވާ ހޭވާ
 170. ހިފާށެވީ އަތުގާ
 171. ހިނގާ ހޯދަމާހޭ ތަރައްޤީ
 172. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 173. ހިތާ ރޫޙުން
 174. ހިތާއޭ ތިޔަ ހިތްއެދޭ
 175. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 176. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 177. ހިތި ވޭނެއްގާ
 178. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 179. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 180. ހިތުގައިވާ ލޯބި ކިޔައިދީ
 181. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 182. ހިތުގެ ހިތުގެ ވިންދުން
 183. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 184. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 185. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 186. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 187. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 188. ހިތް އެދޭ ރާނީ
 189. ހިތްއެދޭކަން އަންގަދޭށޭ
 190. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 191. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 192. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 193. ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ
 194. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 195. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 196. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 197. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 198. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 199. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 200. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 201. ހުވަފެން ދެކޭނީ
 202. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 203. އިހުސާސް
 204. އިލޮށިފައްޗަކުން
 205. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 206. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 207. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 208. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 209. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 210. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 211. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 212. އިރު އޮއްސުމުން
 213. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 214. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 215. ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ
 216. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 217. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 218. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 219. ޖާދޫގާ
 220. ޖާޒުބި އަސަރު
 221. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 222. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 223. ޖިސްމާއި މޭ
 224. ޖިސްމު ނެތިގެން ގޮސް ހަފުސް
 225. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 226. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 227. ކާއިނާތޭ އެކީ ހައިރާން
 228. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 229. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 230. ކާލާ މަންނަ
 231. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 232. ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ
 233. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 234. ކަލާތީ ލޯތްބޭ ހިތުގާވާ
 235. ކަލާޔަށް މިހިތް ލޯބިވީތީ ދިނީމޭ
 236. ކަޅު ސޮރު
 237. ކަޅު ބުޅާ
 238. ކަނބިއްޔާ
 239. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 240. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 241. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 242. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 243. ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި
 244. ކަރުތާފެނުން ހޯދި ރަންލޯބި ތޯތާ
 245. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 246. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 247. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 248. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 249. ކިޔާދީބަލާށޭ
 250. ކިޔާލަދީ ކިޔާލަދީ
 251. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 252. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 253. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 254. ކުލަ ޔެލޯ
 255. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 256. ކުރަނގި ދެލޯ
 257. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 258. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 259. ލަދުން ދުރަށް ދާތީ ކަލާ
 260. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 261. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 262. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 263. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 264. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 265. ލޯބީގެ ތެރޭގާ
 266. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 267. ލޯބި އޮޔާލާ
 268. ލޯބިކަން
 269. ލޯބިން އަލުން
 270. ލޯބިން ކަލާ ދެކޭހިތްވޭ
 271. ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ
 272. ލޯބިވާޔާ ނުލާ
 273. ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ސާބިތުކަން
 274. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 275. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 276. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 277. މާ ލަދުން
 278. މާ ކަނޑުގެ މެދުތެރޭ
 279. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 280. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 281. މާތައްވެސް ޗާލުވީ
 282. މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ
 283. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 284. މަގޭ ޝާން ވެލީ ހިނދު ހިނިތުން
 285. މަލާ ފެނިފަ
 286. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 287. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 288. މަންމާ
 289. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 290. މަންޒިލް ތިޔޭ
 291. މަރޭ މިތުރާ މިދުނިޔޭން
 292. މަރިޔާދު އާ ވާ
 293. މަރުވެދާނޭ
 294. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 295. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 296. މީޚަލީލާ ޛަބީޙީ އުޖާލާ ހަނދާން
 297. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 298. މެންދުރަށް ދަރުކޮށުމަށް
 299. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 300. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 301. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 302. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 303. މި ޅެން
 304. މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ
 305. މި ރާއްޖޭގެ ސާފު ވައި
 306. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 307. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 308. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 309. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 310. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 311. މިނިވަން ވަޔާ
 312. މިސްކިތު ވަކަރު
 313. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 314. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 315. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 316. މުޖުރާ
 317. މުޅިބިން މިފުރާލީ ޝަޒާ
 318. ނާރާ ހަނދާއޭ
 319. ނާރާޒު ނުވާށޭ މިހިތަށް
 320. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 321. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 322. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 323. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 324. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 325. ނެތޭ ތިއަށްވުރެ އެދޭ އަރާމެއް
 326. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 327. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 328. ނޭނގޭ ގޮތެއްވޭ
 329. ނިދާލާށޭ
 330. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 331. ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ
 332. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 333. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 334. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 335. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 336. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 337. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 338. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 339. ނުމެ ކެކި ހުރެގެން
 340. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 341. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 342. އޯ ވަޒަން
 343. އޯގާވީތީހޭ
 344. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 345. އޯ ނަދާ
 346. އޮތަކަސް މާ ކަނޑު
 347. ޕަރީ ހޫރު
 348. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 349. ރާއްޖޭގެ އުފަލާ އަރާމަކީ
 350. ރާނީ
 351. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 352. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 353. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 354. ރައްކާވުމުގެ ނިޝާން ތަކޭ
 355. ރަމްޒު މި ޤައުމީ
 356. ރަން ލޯތްބަކީ
 357. ރަން މުތެއްހެން ވިދިޔަކަސް
 358. ރީތި ހަނދުވަރު
 359. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 360. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 361. ރީތިކަން
 362. ރީތީ ހީލީމާ
 363. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 364. ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް
 365. ރޯޅި
 366. ރޮއެފާ ކަލާ
 367. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 368. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 369. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 370. ސާދާ މިޒާޖު
 371. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 372. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 373. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 374. ސަމާސާ ކުރާތީ
 375. ސަންފާގެ ދިޔަ
 376. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 377. ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން
 378. ސިއްރު
 379. ތަދާ ވޭނުގާ
 380. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 381. ތީ ތީއެ މަގޭ އެންމެ އެދޭ
 382. ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ
 383. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 384. ތި ރީތި މޫނު
 385. ތި ލޯތްބަށް ހިތް ކިޔާލީމާ
 386. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 387. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 388. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 389. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 390. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 391. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 392. އުދާހާ ވޭން
 393. އުޑުން ތަރިތަށް
 394. އުފާ ލިބޭތޯ
 395. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 396. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 397. އުޅޭއުޅެފަ
 398. އުޝާ
 399. ވާނޭ ކައިރީގާ
 400. ވާރޭ ވެހެން ފެށީއޭ
 401. ވާތީ މަ ކައިރީގާ
 402. ވާތީ ފާރު
 403. ވާތީ ހަނދާނޭ
 404. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 405. ވަކިވީ އަސަރާ މަންޒަރު
 406. ވަރިކުރުން
 407. ވަސްވާސް
 408. ވަޢުދު އުވާލާ
 409. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 410. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 411. ވޭ ދެކޭހިތް
 412. ވޭނީ ސުވާލު
 413. ވޭނުގާ ކުރާ ދުޢާ
 414. ވޭނުގާ ހުންނަން މިހާ
 415. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 416. ވިންދާ ލޭގާ
 417. ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގާ
 418. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 419. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 420. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 421. ޔާރާ - މިހިތުގާ ވާނެ ސޫރަޔަކީ
 422. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 423. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 424. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 425. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 426. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 427. އެ ހަނދާން އިޔާދަ ކުރަމާ
 428. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 429. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 430. ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ
 431. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 432. ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި
 433. ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ
 434. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ
 435. ލޯބިވާ މީ ހިތޭ
 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭ ޔާރާއޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 8. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 9. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 10. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 11. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 12. އާވެދާ އާވެދާ
 13. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 14. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 15. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 16. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 17. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 18. އަހަރެން މިވާ ލޯތްބާ ވަކިނުވޭ
 19. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 20. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 21. އައިޝާ
 22. ﷲ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
 23. ﷲ ގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް
 24. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 25. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 26. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 27. އަންނަ ހިނދުގާ ރޯޅިވައި
 28. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 29. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 30. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 31. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 32. އަވާ މެންދުރު - މެރޭ ލޯ ދެކޭ ހޫނާ
 33. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 34. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 35. ބަލަ ބަލަ
 36. ބަލާލީމާ ލަދުން
 37. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 38. ބަސްނާހާ ހިތް
 39. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 40. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 41. ބީވެދާނެބާ؟
 42. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 43. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 44. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 45. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 46. ބިންމަތީގާ
 47. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 48. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 49. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 50. ބުނެވޭތޯ
 51. ޗާލޭ
 52. ޗަކަ
 53. ޗިސް ޗިސް
 54. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 55. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 56. ދަތުރު ފެށީމޭ
 57. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 58. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 59. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 60. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 61. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 62. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 63. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 64. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 65. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 66. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 67. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 68. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 69. ދޭނުހޭ ކަލާ
 70. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 71. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 72. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 73. ދިއްލާލި ހަނދު
 74. ދިމާވޭތޯ އެ
 75. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 76. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 77. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 78. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 79. ދޮން ގޮމަޔެއް
 80. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 81. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 82. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 83. ދުރުދުރުގަ ތިޔަހެން ނޫޅެކަލާ
 84. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 85. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 86. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 87. އެދޭ މޫނަކީހޭ
 88. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 89. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 90. އެހޯދި އުފާތަކާ
 91. އެކަމެއް ނުވިޔޭ - މިލްކުވެރިޔާ އޮޅުނީމަތާ
 92. އެކުގައި
 93. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 94. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 95. އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން
 96. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 97. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 98. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 99. އޭ ހިތާ ހިތާ ކަލާ
 100. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 101. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 102. އޭ ހާދަ އެދެން
 103. އޭ ސާހިބާ ޢާލަމްތަކަށް
 104. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 105. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 106. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 107. ފަނު ދުންމާރި
 108. ފަރި ތަރިތަރި ދިއްލާލާތީ
 109. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 110. ފަރިވެލި ފިނިފެން މަލުގެ ވަހުން
 111. ފަސް ރުކުން
 112. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 113. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 114. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 115. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 116. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 117. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 118. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 119. ފެށީ ދަތުރު
 120. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 121. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 122. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 123. ގަޔާވެ ބެލޭތީ
 124. ގަޔަށް ލުޔެ ރީއްޗޭ ޑަބަލްނެޓް ހެދުން
 125. ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން
 126. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 127. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 128. ގޯހެއް
 129. ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ
 130. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 131. ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ
 132. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 133. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 134. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 135. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 136. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 137. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 138. ޙާލު އަހާލީ
 139. ހަދިޔާ
 140. ހައިރާންވެފައޭ
 141. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 142. ހަލަބޮލި
 143. ހަމަ ދެންމެ ކަލާ
 144. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 145. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 146. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 147. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 148. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 149. ހީލަތުގާ މުޅިން
 150. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 151. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 152. ހޭވާ ހޭވާ
 153. ހިފާށެވީ އަތުގާ
 154. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 155. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 156. ހިތާ ރޫޙުން
 157. ހިތާއޭ ތިޔަ ހިތްއެދޭ
 158. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 159. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 160. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 161. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 162. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 163. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 164. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 165. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 166. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 167. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 168. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 169. ހިތް އެދޭ ރާނީ
 170. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 171. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 172. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 173. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 174. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 175. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 176. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 177. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 178. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 179. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 180. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 181. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 182. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 183. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 184. އިހުސާސް
 185. އިލޮށިފައްޗަކުން
 186. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 187. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 188. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 189. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 190. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 191. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 192. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 193. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 194. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 195. އިރު އޮއްސުމުން
 196. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 197. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 198. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 199. ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ
 200. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 201. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 202. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 203. އިތުބާރު ގެއްލުނީމާ
 204. ޖާޒުބި އަސަރު
 205. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 206. ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ
 207. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 208. ޖިސްމާއި މޭ
 209. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 210. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 211. ކާއިނާތޭ އެކީ ހައިރާން
 212. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 213. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 214. ކާލާ މަންނަ
 215. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 216. ކަލާ ފެނުނީމާ
 217. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 218. ކަލާތީ ލޯތްބޭ ހިތުގާވާ
 219. ކަނބިއްޔާ
 220. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 221. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 222. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 223. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 224. ކަރުނުން މިދެލޯ ފުރިދާހިނދުގައި
 225. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 226. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 227. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 228. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 229. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 230. ކިޔާދީބަލާށޭ
 231. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 232. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 233. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 234. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް
 235. ކުދި ޖަޒީރާ
 236. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 237. ކުރަނގި ދެލޯ
 238. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 239. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 240. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 241. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 242. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 243. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 244. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 245. ލޯބީގެ ތެރޭގާ
 246. ލޯބި ލޯބިން
 247. ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ
 248. ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން
 249. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 250. ލޯބި އޮޔާލާ
 251. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 252. ލޯބިކަން
 253. ލޯބިން އަލުން
 254. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 255. ލޯބިން ކަލާ ދެކޭހިތްވޭ
 256. ލޯބިވާ މަންމާ މަގޭ
 257. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 258. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 259. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 260. މަ ދުނިޔެއިން ފަނާ ވާނޭ
 261. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 262. މާ ލަދުން
 263. މާފު އެދެން އިތުބާރު ކުރާށޭ
 264. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 265. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 266. މާތައްވެސް ޗާލުވީ
 267. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 268. މަގޭ މާޒީ
 269. މަލާ ފެނިފަ
 270. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 271. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 272. މަންމާ
 273. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 274. މަންޒިލް ތިޔޭ
 275. މަރޭ މިތުރާ މިދުނިޔޭން
 276. މަރިޔާދު އާ ވާ
 277. މަރުވެދާނޭ
 278. މަރުޙަބާ ޤައުމީ ދުވަސް
 279. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 280. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 281. މީޚަލީލާ ޛަބީޙީ އުޖާލާ ހަނދާން
 282. މީ ވީގޮތޭ
 283. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 284. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 285. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 286. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 287. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 288. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 289. މި ޅެން
 290. މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ
 291. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 292. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 293. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 294. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 295. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 296. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 297. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 298. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 299. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 300. މުޖުރާ
 301. މުޅި ޖާން ހިތާ
 302. ނާރާ ހަނދާއޭ
 303. ނާރާޒު ނުވާށޭ މިހިތަށް
 304. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 305. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 306. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 307. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 308. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 309. ނޭނގޭ ގޮތެއްވޭ
 310. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 311. ނިދާލާށޭ
 312. ނިކަން ހިނގާ މަށާއެކީ
 313. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 314. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 315. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 316. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 317. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 318. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 319. ނުކުރު އަޙްމަދު
 320. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 321. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 322. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 323. އޯގާވީތީހޭ
 324. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 325. އޯ ނަދާ
 326. ޕަރީ ހޫރު
 327. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 328. ރާނީ
 329. ރާނީ ދޮން
 330. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 331. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 332. ރައްކާވުމުގެ ނިޝާން ތަކޭ
 333. ރަން މުތެއްހެން ވިދިޔަކަސް
 334. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 335. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 336. ރީތިކަން
 337. ރީތީ ހީލީމާ
 338. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 339. ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް
 340. ރޯޅި
 341. ރޮއެފާ ކަލާ
 342. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 343. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 344. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 345. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 346. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 347. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 348. ސަމާސާ ކުރާތީ
 349. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 350. ސަންފާގެ ދިޔަ
 351. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 352. ޝަބުނަމް
 353. ށޭ ޤައުމަށްވާ ޤުރުބާން
 354. ޝިކާރަ
 355. ސިއްރު
 356. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 357. ތީ ތީއެ މަގޭ އެންމެ އެދޭ
 358. ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ
 359. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 360. ތި ރީތި މޫނު
 361. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 362. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 363. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 364. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 365. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 366. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 367. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 368. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 369. އުދާހާ ވޭން
 370. އުފާ ލިބޭތޯ
 371. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 372. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 373. އުޅޭއުޅެފަ
 374. ވާނޭ ކައިރީގާ
 375. ވާތީ ފާރު
 376. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 377. ވަރިކުރުން
 378. ވަސްވާސް
 379. ވަޢުދު އުވާލާ
 380. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 381. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 382. ވޭ ދެކޭހިތް
 383. ވޭނީ ސުވާލު
 384. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 385. ވިންދާ ލޭގާ
 386. ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގާ
 387. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 388. ޔާރާ - މިހިތުގާ ވާނެ ސޫރަޔަކީ
 389. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 390. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 391. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 392. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 393. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 394. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 395. ދިވެހި ބިން މީ އުފަން މަގޭ ބިން
 396. އެ ހަނދާން އިޔާދަ ކުރަމާ
 397. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 398. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 399. ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ
 400. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 401. ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި
 402. ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ
 403. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ
 404. ލޯބިވާ މީ ހިތޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.