ލޯބި އޮޔާލާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: ކޯއި ބުލާއޭ އޮރް ކޮއި އާއޭ

711

ލޯބި އޮޔާލާ ވަޢުދު އުވާލާ ކުރި ހުވަޔާ އިޤުރާރް ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ހީނުކުރާށެ މާފުކުރާނޭ ޖާދޫގާ ޖެހިފާ ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ފެންނަހާ ހިތި ސަޒާ ކޮންމެ މަންޒަރެއް ލޯމަތީ ދަންނަމޭ މީމަގޭ ބަދުނަސީބުކަން ޙާލަކީ ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ލޯބި އޮޔާލާ ވަޢުދު އުވާލާ ކުރި ހުވަޔާ އިޤުރާރް ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ދަންނަމޭ ކުލައަރާ ހުވަފެނީ ބިލާހޭ މިއީ އަންގަމޭ މީއިނގޭ ފަހުގެ އިލްތިމާސޭ މިއީ ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ލޯބި އޮޔާލާ ވަޢުދު އުވާލާ ކުރި ހުވަޔާ އިޤުރާރް ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ކާކުހޭ ލޯބިވީ ބޭވަފާވެދާ ޙާލުގާ އޯ... މާކުރިން ކަންއޮތީ ދުނިޔެވީ މި ޤާނޫނުގާ ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ލޯބި އޮޔާލާ ވަޢުދު އުވާލާ ކުރި ހުވަޔާ އިޤުރާރް ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ ހީނުކުރާށެ މާފުކުރާނޭ ޖާދޫގާ ޖެހިފާ ޙާލުގާ ޖައްސާފަ ދިއުމުން ކަރުނަ އޮހޭނޭހޭ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.