ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ހަލޯ ހަލޯ ތީ ބައްޕަ ހެއްޔޭ...... ދ ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ ތުއްތު މި ދަރި ރޯ ވަރެއް ބ ކިހިނަކުންތަ ވީމަ ރަންކޮޅާ ދޫންޏާ ތިޔަހިތުވާ ވޭން ރަނގަޅަށް އަންގާލަ ދީ ބަލާ ...... 2 ދ ކީއްވެތޯއެ ކީއްވެތޯއެ ދުރު ދަތުރު ކުރަން ދިޔައި އެކަނި ކޮއްޕެ ދިޔަ ގޮތެއް ތި ބައްޕަ ބުނެ ބަލާ ބ ދަރިފުޅާއެ ދަރިފުޅާއެ ބައްޕަ އައިމި ސީދާ ދަރިފުޅަށް ތި އިލްމު ދޭނެ ލާރި ހޯދަ ދޭށޭ ދ ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ ތުއްތު މި ދަރި ރޯ ވަރެއް ބ ކިހިނަކުންތަ ވީމަ ރަންކޮޅާ ދޫންޏާ ތިޔަހިތުވާ ވޭން ރަނގަޅަށް އަންގާލަ ދީ ބަލާ ...... ދ ރަށްޓެހިން ވަރަށް އަހައިބަ ބައްޕަ ގެލުނީހޭ ބައްފަ ރަށަށް އާދެވޭތޮ ވާނެ ބަލަން އަވަހަށް ބ ނޯކްރީ ގެ ދަތުރު ތަކުން ލާރި ވަރަށް ހޯދެވޭ އެއިރު ލާރި ލިބުނު އިރުގެ ދަރިފު ކައިރި ހުރެވޭ ދ ރަށްޓެހިން ވަރަށް އަހައިބަ ބައްޕަ ގެލުނީހޭ ބައްފަ ރަށަށް އާދެވޭތޮ ވާނެ ބަލަން އަވަހަށް ބ ނޯކްރީ ގެ ދަތުރު ތަކުން ލާރި ވަރަށް ހޯދެވޭ އެއިރު ލާރި ލިބުނު އިރުގެ ދަރިފު ކައިރި ހުރެވޭ ދ ހާދަހާ މަ ބޭނުމޭ ތި ބައްޕަ ގާތު ހުންނަން ހަނދުމަ ވާތި ރޭގަނޑަށް ނުވެސް ނިދައި މަ އޮންނަން ހާދަހާ މަ ބޭނުމޭ ތި ބައްޕަ ގާތު ހުންނަން ހަނދުމަ ވާތި ރޭގަނޑަށް ނުވެސް ނިދައި މަ އޮންނަން ދ ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ ތުއްތު މި ދަރި ރޯ ވަރެއް ބ ކިހިނަކުންތަ ވީމަ ރަންކޮޅާ ދޫންޏާ ތިޔަހިތުވާ ވޭން ރަނގަޅަށް އަންގާލަ ދީ ބަލާ ...... ދ ފެންނަނީއެ ހުވަފެނުން ތި އަތުން މަ ފިރުމާތީ އައިސްޔެ ލޯބި ފޫންޏެ ގައިމު ދޭނަން ބައްޕަ ދ ފެންނަނީއެ ހުވަފެނުން ތި އަތުން މަ ފިރުމާތީ އައިސްޔެ ލޯބި ފޫންޏެ ގައިމު ދޭނަން ބައްޕަ ބ ބުދެއްހެއްޔެ ޓައިޓުތަކެއް ހެއްޔެ ވަނީ ބޭނުން ކާރަކައި ރިމޯޓް ޗާލު ހޯދައި ބައްޕަ ދޭނަން ބ ބުދެއްހެއްޔެ ޓައިޓުތަކެއް ހެއްޔެ ވަނީ ބޭނުން ކާރަކައި ރިމޯޓް ޗާލު ހޯދައި ބައްޕަ ދޭނަން ދ ކީއްވެތޯއެ ކީއްވެތޯއެ ދުރު ދަތުރު ކުރަން ދިޔައި އެކަނި ކޮއްޕެ ދިޔަ ގޮތެއް ތި ބައްޕަ ބުނެ ބަލާ ބ ދަރިފުޅާއެ ދަރިފުޅާއެ ބައްޕަ އައިމި ސީދާ ދަރިފުޅަށް ތި އިލްމު ދޭނެ ލާރި ހޯދަ ދޭށޭ ދ ބައްޕަ ލޯބި ދަރިފުޅަށް ތި ބުނި ތަކެތި ލިބޭނުހޭ ގާތުގައި މަ ހުރެލަ ދޭނުހޭ އޭރުން މި ދަރި އަތުން ފުރުޓު މީރު ކާން ލަވާނަމޭ ބ ބައްޕަ ދެކެން ބޭނުމީޔަ ނިކަން ކެއް ކުރާށޭ ބައްޕަައަށް ތި ވާ ލޮތްބާ ކުލުނު ނިކަން ދޭށޭ ބ ބައްޕަ ދެކެން ބޭނުމީޔަ ނިކަން ކެއް ކުރާށޭ ބައްޕަައަށް ތި ވާ ލޮތްބާ ކުލުނު ނިކަން ދޭށޭ ދ ބައްޕަ ލޯބި ދަރިފުޅަށް ތި ބުނި ތަކެތި ލިބޭނުހޭ ގާތުގައި މަ ހުރެލަ ދޭނުހޭ އޭރުން މި ދަރި އަތުން ފުރުޓު މީރު ކާން ލަވާނަމޭ

އަލްބަމް

އަލްބަމް ނޭނގޭ

 1. އާބެރު ޓޮއް ޓޮއް ބާބެރު ޑަން ޑަން
 2. އާދަކޮށް މިމަގުން
 3. އާދެ ތިޔަ ޢިނާޔަތޭ
 4. އާދޭ ޔާރާއޭ
 5. އާދޭސް
 6. އާދޭސް ކުރީމޭ މިތާ
 7. އާނއޭ ހިތާމައިން މިލިބޭ
 8. އާ ކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން
 9. އާލާވެދާ މީ ހަނދާން
 10. އާޝިޤާ - ފަރިފަރި ތިމޫނުގެ މަސްތުގަ
 11. އާވާ ހަނދާނޭ އާޝިޤް ނަޒަރުދޭ
 12. އާވެދާ އާވެދާ
 13. އާޒުވާން މޫނެކޭ އުޖާލާ
 14. އަބަދު ތިޔަ ލޯބި ކަލާ ވާނަންހޭ؟
 15. އަދު މިކުރީ ސާފު ޢިބާރާތުން
 16. އަދު މިވީ ކީއްހެދެން ހިތް ޖެހިލުން ވަނީ
 17. އަހަންނަށް ލޯބި ކުލުނެއްދީ
 18. އަހަރެންގެ ހިތް އަދު މޮޔަވަނީ
 19. އަހަރެންގެ ރީތި ހުދުހާ
 20. އައިޝާ
 21. އަމާންކަން މި ހޯދާ
 22. އަނިޔާގެ ހަންދަރަކާ
 23. އަނިޔާގެ ސުމާރެއްނެތެ ދިން އާހުގެ ރޭގާ
 24. އަންނަ ހިނދުގާ ރޯޅިވައި
 25. އަންނަނީ ފެންވަރުވަން ލޯބީގެ ވާރޭވިލާ
 26. އަރިހަށް ކަލާގެ ފޮނުވާ
 27. އަސްލު އަތުގާ ބީހިލާ ބޮސްދީ ހަދާހާ ލޯބިވޭ
 28. އަޞްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން
 29. ބަދަލުވަމުން އައި ޒަމާން
 30. ބަދުނާމުވި ލޯބި
 31. ބަލަ ބަލަ
 32. ބަލާލީމާ ލަދުން
 33. ބައްޕަ ދޭ ހެޔޮހާ ނަޞޭޙަތް އަޑުއަހާށޭ ދަރިފުޅާ
 34. ބަޔަކު ބޯލަނބާތޯ މާލޭ އަރާ
 35. ބީހޭ ހިތްވޭ އަތުގާ
 36. ބީވެދާނެބާ؟
 37. ބޭކާރު ލޯބި ވީމާ
 38. ބޭނުމޭ އިޝްޤާ އޭގެ މޭވާ
 39. ބޭނުން ވަނީ ޔާރާ
 40. ބޭނުންވީމާ ބިނދެލެވޭތޯ
 41. ބިންމަތީގާ
 42. ބުލްބުލް އެހީ ދޭނުހޭ
 43. ބުނެބަލަ ލަދުގަނެފާ
 44. ބުނެ ރޮވެނީއޭ
 45. ބުނެވޭތޯ
 46. ޗާލޭ
 47. ޗަކަ
 48. ޗިސް ޗިސް
 49. ދާންވީހެ މަރުވެގެން
 50. ދަނީހޭ އައިސްބަލާ ބުނެލަދީބާލާ އަނގައިން
 51. ދަތުރު ފެށީމޭ
 52. ދެފުރާނަ އެކުވެފާވާ
 53. ދީފާ ލޯބި ފާޅުގާ
 54. ދީފާ އެހިތް ފަރުދާ
 55. ދީފާ ހިތާމޭ އާދޭސް ކުރީމޭ
 56. ދީފާ ހިތް މަގޭ ވަމޭ
 57. ދީފާ ތި ލޯތްބާ
 58. ދެކެލާހިތޭ ވަނީ
 59. ދެކޭ ހިތްވޭ ނިކަން
 60. ދެމޭ އަމޭ މިހިތޭ
 61. ދެންނެވީމޭ ގިސްލާ ރޮއެރޮއެފާ
 62. ދެވެނީ ލޯބިން ބެހިގެން އޮޔާ
 63. ދެވޭ ވައްތަރަކީ ރޫޙު މަގޭ
 64. ދޭނުހޭ ކަލާ
 65. ދޭށެ މިބުނާ ލޯބި
 66. ދޭށޭ ހިތުގެ މަޤާމު
 67. ދޭށޭ ތި އަސަރު
 68. ދިއްލާލި ހަނދު
 69. ދިމާވޭތޯ އެ
 70. ދިން ތަދާ ވޭނާ ސަޒާ
 71. ދިނީ ޒަހަރު މިތުރާ
 72. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ
 73. ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި
 74. ދޮން ގޮމަޔެއް
 75. ދޮން ކަމަނަ ލޯބި ދެންޏާ
 76. ދޮން ކަނބުލޮ ނިދާލާށޭ
 77. ދޫކޮށްމަދިޔައިމާ މަހެފިލްދެން
 78. ދުރުދުރުގަ ތިޔަހެން ނޫޅެކަލާ
 79. އެ ލޯބީގެ ރާނީ ، ބަލާލާށެ މަލިކާ
 80. އެމާ ނުބިނދެވުނު ގަހުގެ ކަށި ގިނަ ކަމުން
 81. އެވާރެއާ ތެމި ފޯވީ ހަނދާން ނެތީހެ ކަލާ
 82. އެދޭ މޫނަކީހޭ
 83. އެދޭނަމަ ލޯބި ވާންވީވެސް
 84. އެހާ ރީއްޗޭ ކަލާ ބުނަމޭ
 85. އެހޯދި އުފާތަކާ
 86. އެކުގައި
 87. އެޅި މި ކަނޑުމަތި
 88. އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން
 89. އެނދީއޭ މޭ ތަދާ ހޫނުން
 90. އެރޭ ހާދަ ލޯބިން
 91. އެރޭ ހާދަ ރުއީމޭ
 92. އެރުނު މޮޔަ ހީވެ ހަނދު އެހެރީ ލަދުން
 93. އޭ ހިތާ ހިތާ ކަލާ
 94. އޭ މިރޭ އުދާސްތަކުން
 95. އޭ ބަޅިނދާ މާބުރާ ކޮކާލާ
 96. އޭ ހާދަ އެދެން
 97. އޭރު ދިންހާ އުފާ
 98. އޭރުގެ ފުންހަނދާން ގެނުވަޔޭ ރަންޒަމާން
 99. ފާޅުގަ ހިތް މިދެނީ ހިފާބަލާ
 100. ފަނު ދުންމާރި
 101. ފަރި ތަރިތަރި ދިއްލާލާތީ
 102. ފަރިކަމާއި ޗާލުކަމޭ
 103. ފަސް ރުކުން
 104. ފަތިހުގެ މުދިމާ
 105. ފީނާށެ ޖެހުނީ
 106. ފެންނަހިނދު ކޮންމެ ތާކުން
 107. ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން
 108. ފެންނާނެ ޖެހުނު ބިކަ ހާލު
 109. ފެންނަނީ ސޫރަ ދެލޮލުން
 110. ފެނުމުން ގޮވާލީ ލޯބިވާތީ
 111. ފެށީ ދަތުރު
 112. ފިކުރާ ޚިޔާލު ކުރީ ހުރެދޭށޭ
 113. ފިޔަ ރީތި ކަމުންނޭ
 114. ގަސްތުގާ ކިޔާދެމޭ ހިތް އެދޭތީ ޚަބަރު
 115. ގަޔާވެ ބެލޭތީ
 116. ގެންނަނީ ހިތްފުރުވަން
 117. ގިސްލެވޭ މިޙާލުގާ
 118. ގިސްލުމާ ވޭނުގާ
 119. ގޯހެއް
 120. ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ
 121. ގޮމާ ކުރިކީލަ
 122. ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ
 123. ގޮވިއްޖެ ނަދުރު މިރޭ
 124. ހާދަ ލޯތްބޭ ހާދަ ނަލައޭ
 125. ހާދަ ހިތުގާ ޖެހޭ
 126. ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޢާޝިޤާ
 127. ހާދަހާ ޢިބުރަތެއް ދުނިޔެ ލިބިދީފިއޭ
 128. ހާދަ ލޯބިންނޭ ހިނިތުން ވަނީއެ އޭނަ
 129. ޙާލު އަހާލީ
 130. ހަދިޔާ
 131. ހައިރާންވެފައޭ
 132. ޙައިރާންވޭ ސޫރަވަނީއޭ
 133. ހަލަބޮލި
 134. ހަމަ ދެންމެ ކަލާ
 135. ހަނދާނުން މި ޚިޔާލު ތަކުގާ
 136. ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް
 137. ހެދޭތަން ފެންނަނީ ގުލްޝަން
 138. ހީލާފާ ނުދޭ ލޯބިވާ
 139. ހީލަނީ އަޑުއަހާ
 140. ހީލަތުގާ މުޅިން
 141. ހީލުން ތި ފޮރުވީ ލަދުންހޭ
 142. ހެޔޮ ޙާލުގާ ކަލާތިހެން
 143. ހޭވާ ހޭވާ
 144. ހިފާށެވީ އަތުގާ
 145. ހިނިތުން ވެލާށޭ ކަލާ
 146. ހިތާ ހިތާ ، ޚިޔާލާ ޚިޔާލާ
 147. ހިތާ ރޫޙުން
 148. ހިތާއޭ ތިޔަ ހިތްއެދޭ
 149. ހިތާމައިގެ ކަނޑުގާ
 150. ހިތަކުން ފިލާ ނުދާނޭ
 151. ހިތުގާ ޖަހާ ވިންދުން
 152. ހިތުގާވާ ހަނދާނެއް
 153. ހިތުގެ ފިނިކަން ލިބޭ ލޯތްބަކީ
 154. ހިތުގެ ވޭނީ އަޑޭމީ އަހާށޭ
 155. ހިތް ހަދިޔާ ކޮއްފާ
 156. ހިޔަލަށް އެ ގުލްޝަނުގެ އަދިވެސް ދާހިތޭ ވަނީ
 157. ހިތް އަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ
 158. ހިތް ބޭނުމޭ ދުލުން
 159. ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ
 160. ހިތް އެދޭތީ މަ އެދެމޭ ސަމާސާކުރަން
 161. ހިތް މަތަނުވޭ ތެޅޭވަރުން
 162. ހިތް މިއޮތީ ދޭހިތުން ނަގާފާ ކަލާއަށް
 163. ހިތްރޯތީ ކެތްނުވޭ
 164. ހިތް ތެޅުނުވަރުން ބަލާލެވުނޭ
 165. ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ
 166. ހޯދާ ބެލީމެ ދުނިޔޭން
 167. ހޯދައެ ތަރިތައް - ރޫމީ
 168. ހޯދެޔޭ އެދި ހިތުގާ ވާތީ
 169. ހޫރު ކަނބާފުޅު
 170. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން؟
 171. ހުންނަންތަވީ ޢުމުރަށް މިހެން
 172. ހުވަފެން ހަޤީޤަތޭ މީ
 173. ހުވަފެންތަކެއް ދެއްކީ ކަލާ
 174. އިހުސާސް
 175. އިލޮށިފައްޗަކުން
 176. އިނގޭ ބޭކަލުންނޭ ބޮނިއެއް މަ ނޫނޭ
 177. އިންސާފަކީ ކޮބާ؟
 178. އިންސާފެއް ލޯބީގާ ނެތޭ
 179. އިންސާނާމީ ދޯ ލޯބީގެ އަޅެކޭ
 180. އިންސާނެކޭ ދަނީ
 181. އިންތިޒާރޭ އޮތީ ހިތް އެދޭތީ
 182. އިންތިޒާރުގެ ގިޓާ ހިތުތެރޭގާ
 183. އިންޒާރު ތާއޭ ތިދެނީ
 184. އިޤުރާރު ކޮބާހޭ
 185. އިރު އޮއްސުމުން
 186. އިޝާރާތްހޭ ކުރީ
 187. ޢިޝާރާތްކޮށް ބަލާލާނީ
 188. ޢިޝްޤު ނުވިނަމަ ދޭހުގާ
 189. ޢިޝްޤީ ބެލުން ނުބަލާށޭ
 190. ޢިޝްޤުގާ ވޭނީ އުދާހުން
 191. އިސްތަށިން މޫނުތި ފޮރުވާލީހޭ
 192. އިސްވެދިން ފޮނިލޯބި ކޮބާ
 193. އިތުބާރު ގެއްލުނީމާ
 194. ޖާޒުބި އަސަރު
 195. ޖައްވުގެ ތެރެއިން ފެނުމުން
 196. ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ
 197. ޖެހިލުންވެ މޭ ތެޅޭ
 198. ޖިސްމާއި މޭ
 199. ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި
 200. ކާއިނާތޭ އެކީ އަންތަރީސް ވީ
 201. ކާއިނާތޭ އެކީ ހައިރާން
 202. ކާކު އައިމާހެ މި ރޯނާވެ ހިތަކު ބާރު ނެތީ
 203. ކާކުތޯ ބުނެދޭށޭ ފިލާ މޭގާވީ
 204. ކާލާ މަންނަ
 205. ކައިވެނީގެ އަމާޒު
 206. ކަލާ ފެނުނީމާ
 207. ކަލާ މިއަދު ތިހިރީ
 208. ކަލާތީ ލޯތްބޭ ހިތުގާވާ
 209. ކަނބިއްޔާ
 210. ކަނބުލޯ މަގޭ ރީއްޗޭވާ
 211. ކަނޑުގުރުވަ ނޫނިއްޔާ ނުކާން
 212. ކަންޒު ދޮންކަމަނަ
 213. ކަރުނުން ފުރިދާހެން
 214. ކަސަބުން ބޯވަޅުކުރި ޖަރީހެދުން
 215. ކީފަހު މަށަށް ރަން
 216. ކީކޭހޭ ބުނާނީ ވަކިވީމާ
 217. ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ
 218. ކެޔޮޅު ކިތަންމެ މޮޅަސް
 219. ކިޔާދީބަލާށޭ
 220. ކޯތާފަތުގާ ވީތި ނިޝާން
 221. ކޮބާ ކުރީގެ ހުވާތައް
 222. ކޮން ކުށެއްބާ މަށަށް ހުއްދަނޫން ކުރެވުނީ؟
 223. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް
 224. ކުދި ޖަޒީރާ
 225. ކުރާތީ ދެން އަސަރު
 226. ކުރަނގި ދެލޯ
 227. ކުރީގާ ލޯބިވޭ ބުނެފާ
 228. ކުރި ޚިޔާލު ހިތުގެ ނޫރާ
 229. ލައްވާށިއޭ ރަޙްމަތް މިތާ
 230. ލިބުނު ވޭނާ މި އުދާހާ
 231. ލޯބީގެ ކުރަނީ ދުޢާއޭ
 232. ލޯބީގެ މި ޢާލަމުގާ
 233. ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ
 234. ލޯބި ލޯބިން
 235. ލޯބި ބައްޕަ އަޅެ އެނގޭހެ
 236. ލޯބި ދޭނަން ޔަޤީން
 237. ލޯބި ލިބޭތޯ ޖެހީމޭ ސަލާމް
 238. ލޯބި އޮޔާލާ
 239. ލޯބިވަންޏާ ކުރީގައި ބުނާށޭ
 240. ލޯބިކަން
 241. ލޯބިން އަލުން
 242. ލޯބިން ގުޅޭ ދެހިތެއް ސަފުން ވަކި ކުރެވިދާނޭތޯ؟
 243. ލޯބިން ކަލާ ދެކޭހިތްވޭ
 244. ލޮލަކަށް ނިންޖެއްނާދޭ
 245. ލޮލުގެ ޖަޒުބާތުން.. ގަތުލު ނުކުރާށޭ
 246. ލޮލުން އޮހޮރޭ ކޯރު
 247. މަ ދުނިޔެއިން ފަނާ ވާނޭ
 248. މަ ހޭނެތިދާނޭ ވެ ލޯބިން ދިވާނާ
 249. މާ ލަދުން
 250. މާފު އެދެން އިތުބާރު ކުރާށޭ
 251. މާތް ހޫރެކޭ ތީ
 252. މާކުރިން ވަޢުދު ވީހޭ
 253. މާތައްވެސް ޗާލުވީ
 254. މަގޭ ލޯބި މަންމާ މަށަށް މާފުދީ
 255. މަލާ ފެނިފަ
 256. މަލާ ފޮޅޭ ތާޒާ
 257. މަންމަ އަގުހުރި ނަސޭހަތްދެޔޭ
 258. މަންމާ މިދޭ އިޙުތިރާމް
 259. މަންޒިލް ތިޔޭ
 260. މަރިޔާދު އާ ވާ
 261. މަރުވެދާނޭ
 262. މަރުޙަބާ ޤައުމީ ދުވަސް
 263. މަރުވިއްޔާ ޝަރަފުގައި މަރުވާނަން
 264. މަޢުނަވީ ޢާލަމުން، ހަނދު ދައުރުވަނީ ލޯބިންނޭ
 265. މީ ވީގޮތޭ
 266. މީ ފުރާނައިން ވެވޭ ވަޢުދެކޭ
 267. މޭގާ އެރޭ ފިރުމާލާ
 268. މޭގާ މޭގާ މިހިތޭ ތެޅެނީ
 269. މި ބިންމަތީ ދިރިހުރުމުގެ އަގެއް ނެތީ ނޫންހޭ؟
 270. މި ބިންމަތީ ޗާލު
 271. މިދެ ހިތް އަލަކުން ނުގުޅޭނޭ
 272. މި ޅެން
 273. މި ލޯބިވީމާ ނުވީހެ އޯގާ
 274. މިއަރާ އިރަކު ހަނދަކު ގައިމު ނުވޭ ނަލަކަން
 275. މިއީ އަދު ނަސީބޭ
 276. މިފަރާތް ބަލާބަލާށޭ
 277. މިފުރާނަ ދެން ޙަޔާތާ
 278. މިލަ މިލަ ހަނދުވަރު
 279. މިތުރާގެ ލޯބި ރަން ހަނދާން ހިތަކުންފިލައިނުދާނޭ
 280. މޫނޭ ތިއީ ހިތް އެދޭ
 281. މޫނު ނުފޮރުވާށެ މަގޭ ރީތިވި ރާނީ
 282. މޫނު ތީ ހިތްއެދޭ
 283. މުޖުރާ
 284. މުޅި ޖާން ހިތާ
 285. ނާރާ ހަނދާއޭ
 286. ނާޒުކީ ޝަބާބުގާ ނިޝާނާ
 287. ނަން ރީތި ގޮތުގާ
 288. ނަޔާ ފަރިވެ ޒީނަތްވީ
 289. ނެތޭ އުފާ ދުނިޔޭން
 290. ނެތުނީހޭ މިއަދު ބޭނުން
 291. ނޭނގި ސިއްރުން ކަލާ
 292. ނިދާލާށޭ
 293. ނުދާނޭ މިރޭގެ ހަނދާންތައް
 294. ނުދާށެ ދޫކޮށްފާ ލޯބިވާ
 295. ނުދާށޭ އެކަނިވެރި ކޮއްފާ
 296. ނުދާށޭ މަގޭ ލޯބިވާދެން
 297. ނުދާށޭ ވަކިވެގެން
 298. ނުކުޅެދޭ ޙާލުގާ
 299. ނުކުރު އަޙްމަދު
 300. ނުލިބޭނެހޭ އަލުން އެހީ
 301. ނުނިދޭތީ މިދެލޯ ފާރުވަނީ ރޮއެތާދޯ
 302. ނުވަމަސް ދުވަހުގެ ގަދަ ވޭނުގައި
 303. އޯގާވީތީހޭ
 304. އޯގާވެރިވޭ ލޯބިވާ
 305. އޯ ނަދާ
 306. ޕަރީ ހޫރު
 307. ޤަދަރު ދީފާ ވިޔަސް ހިތުގާ
 308. ރާނީ
 309. ރާނީ ދޮން
 310. ރައިވަރެއް ހެދީމާ
 311. ރައިވަރު ކިޔަމުން ހޯދި އަރާމަގު ދޮންކަމަނަ
 312. ރަން މުތެއްހެން ވިދިޔަކަސް
 313. ރީތި ހަނދެކޭ ނުބުނެވޭނެހޭ؟
 314. ރީތި ނަލަ ނަލަ ހަނދެއް ކުރި އަލީގާ
 315. ރީތިކަން
 316. ރީތީ ހީލީމާ
 317. ރޭ ނިދީގާވެސް ދުށީމޭ
 318. ރޭރޭ މަގޭ ހިތަށް
 319. ރޯޅި
 320. ރޮއެފާ ކަލާ
 321. ރޯޅިން ޖެހޭ ވައި
 322. ރުހި ކުރަމޭ އާދޭސް
 323. ރުއްކުރި ކޮޅެއްފަދަ ދޮންގޮމާ
 324. ސާދާ މޫނޭ މޫނޭ ތީ
 325. ސާދާ ތި މޫނާ ލޮލާ
 326. ސަލާމާތް ޞިއްޙަތެއްގައި ލެއްވުމީ މާތް ރަޙްމަތެއްނޫންތޯ
 327. ސަމާސާ ކުރާތީ
 328. ސަމާސާ ސަމާސާ ތަކުން ހިތް އޮޔާލުން
 329. ސަންފާގެ ދިޔަ
 330. ސީދާހޭ ބަލަންވާނީ
 331. ޝަބުނަމް
 332. ޝިކާރަ
 333. ސިއްރު
 334. ތަޤުދީރުގާ މިހެންވީ
 335. ތީއޭ ޙަޔާތުން ދޭ އުފާ
 336. ތީ ލޯބި ޖަވާހިރެވޭ
 337. ތި ރީތި މޫނު
 338. ތި ލޯތްބެއް ހިތުން
 339. ތިޔަ ޚިޔާލް ފޮހެލެވޭހޭ؟
 340. ތިޔަ ޚިޔާލް އަބަދު ކުރެވޭ
 341. ތިޔަހިތް އަދު ނަސީބުގާ ނެތްއިރު
 342. ތިޔަ ކަޅިރަވައިން
 343. ތިޔަ ލޯބިވާ ޝާހީއަށޭ
 344. ތިޔަހެން ނުދާށޭ ޔާރާ
 345. ތޫނު ދެލޮލާ ރިވެތި މޫނުފެނުމާއެކީ
 346. އުދާހާ ވޭން
 347. އުފާވީ ރާސްތާވީ ނުހަނު ދުރުގާވީ
 348. އުލްފަތުގެ ގުލްޝަން
 349. އުޅޭއުޅެފަ
 350. ވާނޭ ކައިރީގާ
 351. ވާތީ ފާރު
 352. ވަފާތެރި ރީތި މަޑުމޮޅި އަންހެނަކު
 353. ވަރިކުރުން
 354. ވަސްވާސް
 355. ވަޢުދު އުވާލާ
 356. ވަޔާ އިސްތަށިތައް
 357. ވެއްޖޭ ދިވާނާ އޭ ހިތާއޭ
 358. ވޭ ދެކޭހިތް
 359. ވޭނީ ސުވާލު
 360. ވިދާ ގުރަހައިގެ ތަރިތައްވެސް
 361. ވިންދާ ލޭގާ
 362. ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގާ
 363. ވިސްނާނުލާ ކުރި އިންތިޒާރު
 364. ޔާރާ އަހާށޭ އާޝިޤް މަގޭ ތީ
 365. ޔާރު ބުނެލާށޭ
 366. ޔާރު ތިއެ މިހިތުގެ ޝިފާ
 367. ޔާރުގެ ނަލަކަން
 368. ޒަހަރު ތިޔަ ހިތުގާވޭ
 369. ދީވާނާވޭ މޫސުން
 370. ދިވެހި ބިން މީ އުފަން މަގޭ ބިން
 371. ހިތްއެދޭހާ ކަމެއްގާ
 372. ޖާދޫގަރު ދޭތީއަނިޔާ
 373. ކާކުހޭ ލޯބިވޭ މާކުރީގާ ބުނީ
 374. ކަރުނަ ނުހިކޭ މިލޮލުން މަގޭ
 375. ލިބޭތޯ ދުޢާ ކުރި ޢަޝީގާ

އާރް ބީ އައި ސްޓޫޑިއޯ މަލިކުގެ އުފެއްދުމެއް

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

117 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

44 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

6.99 ހާސް

1.03 ހާސް

5.47 ހާސް

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

8.06 ހާސް

5.82 ހާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

5.46 ހާސް

5.49 ހާސް

ޝަންމޫނު މުޙައްމަދު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ސިއްރު

2.39 ހާސް

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

340

ރިޝްމާ ޒުބައިރު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ފޯރި ނަގާލާ