ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ

ރާގު: މާންގީހެ ހަމްނޭ ދުއާއޭ

ލޯބީގެ މޫސުން ދަނީއޭ މާޔޫސް ހިތް އަދު ވަނީއޭ ޒަމާންވީ މިލޯތްބަށް ތޫފާނަކުން އައި އޮއެގާ މި ބެހިގެން ދަނީއޭ ވާރޭވިލާ އިތުރުވެއްޖެޔޭ ވައިރޯޅިވެސް ބަދަލުވެއްޖެޔޭ އިތުރު ހިތްވަރެއް އިތުރު މަންޒިލެއް ލިބޭނޭ ބުނާކަށް މިއަދު ނޭގެޔޭ ލޯބީގެ މޫސުން...... ފަޅުކަން ހިތުން ފިލާކަށް ނެތޭ އަޅާވޭނަކަށް ބޭހެއް ނެތޭ ރަޙުމެއް އެދޭ އެކަކުވެސް ނެތޭ އާދޭސް އަހާނެ މީހަކު ނެތޭ ލޯބީގެ މޫސުން......

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.