ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ

ކިޔުންތެރިން

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ރާގު: މެރަ ދިލް ޔެ ޕުކާރޭ އާޖާ

507

ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ ތަރިތައް އުޑުގައި ފިޔަޖަހާ ފުރިހަމަވެ ސަމާ ނޫރޭ ފަލަކުން ވިދާ ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ ބާރަވީ ހޯމަދުވަހެއް ގެނައި ފަތިހަކުން، ފަތިހަކުން ބާރަވީ ހޯމަދުވަހެއް ގެނައި ފަތިހަކުން އައި ރަބީޢުލް ޢުލާ މާތްނަޔާ މައްސަރުން، މައްސަރުން ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީ ހިނދު އެކަން މުޅި ދުނިޔެ ނިދިން ހޭލައްވާ ފުރިހަމަވެ ސަމާ ނޫރޭ ފަލަކުން ވިދާ ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ ގިނަ ޢަޖާއިބު ނުހަނު އެހިނދުގައި ވެރިވިއޭ، ވެރިވިއޭ ގިނަ ޢަޖާއިބު ނުހަނު އެހިނދުގައި ވެރިވިއޭ ދުނިޔެ ހިނިތުންވަމުން ޢަޒުމު އާކުރުވިއޭ، ކުރުވިއޭ ކައު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ރައްކައު ވުމުން ކޮށް އުފާ މުޅި ދުނިޔެ ކިޔޭ މަރުޙަބާ ފުރިހަމަވެ ސަމާ ނޫރޭ ފަލަކުން ވިދާ ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ ތަރިތައް އުޑުގައި ފިޔަޖަހާ ފުރިހަމަވެ ސަމާ ނޫރޭ ފަލަކުން ވިދާ ކުރުވީއެ އުޑާބިން ތާޒާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.