ކުރަނގި ދެލޯ ފެނި ސިހިފާ ހައިރާންވެ ހުރީމޭ މަގުއޮޅިފާ އާ........ ފާރުވީ ހިތޭ ނުބުނެވުނީ މޫނުފެނި ލަދިވެތި ވެވި ހުރެފާ ކީއްވެހޭ ލަދުން އިސްޖެހީ މަލާ ލޯބިންނޭ އަހާލީ މި ޖަވާބެއްދީ ކަލާ އާ................ ނޭގެޔޭ ބުނަން ވާނުވާ މިރޭ ވަރުނެތި ވާޅުވީ ހިތާއި މޭ ދުލާ ކުރަނގި ...... ދާއިމީ އުފާ ދޭށެ ހިލޭ ލޯބިވާ ބުނާށެ ތިޔަ ހިތުގެ ހަނދޭ އާ......... ޝާއްބާ ހަނދޭ އޭގާވާ އަލިން ފާޅުވި އިޝާރާތުން ފިލާފާވީ ތަދޭ ފާރުވީ ހިތޭ ... ސޫރައިގާ ވަނީ ރީތިހާ އަދާ ނޭވާގެ ވަހުންނޭ ތިޔާ މީރުވަސްދެނީ އާ..... ދީފާވި ހަނދާން ލޭގާ ފެވުނީ މޭގާމޭގާ އަތްލީމާ އަރާމޭވަނީ ކުރަނގި ދެލޯ....... އާ...................

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.