ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް

ރާގު: މޭރެ ރަޝްކޭ ޤަމަރް

ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ދުރުދުރުން ކުރި ސަމާސާ އެވިހަވާން ފެށީ ދުރުދުރުން ކުރި ސަމާސާ އެވިހަވާން ފެށީ ތީރަކުން ވީޒަޚަމް އިތުރު ވެއްޖޭ ރިހުން ތީރަކުން ވީޒަޚަމް އިތުރު ވެއްޖޭ ރިހުން ފާރުތައް ދެކެބަލާށޭ ހިތާމޭގަވާ ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ތޫނުތިޔަ ފުން ނަޒަރު ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ހިތްޖަހާ ވިންދުގާ އިންތިހާ ޖޯޝުގާ ބަދަލުކޮށްލީ ހިމޭންކަން ހީތާމޭގަވާ ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ތޫނުތިޔަ ފުން ނަޒަރު ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ފަނޑުވަމުން ފޮހެވެމުން ދާނެޔޭ ހީކުރީ ފަނޑުވަމުން ފޮހެވެމުން ދާނެޔޭ ހީކުރީ މަޑުމަޑުން ހުޅުހިފާ ވިންދުގާ ރޯކުރީ މަޑުމަޑުން ހުޅުހިފާ ވިންދުގާ ރޯކުރީ ޒަޚަމު ފަރުދާވަމުން ޖިސްމު ހޭލައްވަމުން ޒަޚަމު ފަރުދާވަމުން ޖިސްމު ހޭލައްވަމުން ލޯބި ބޭޒާރު ވެއްޖޭ ހިތާމޭގަވާ ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ތޫނުތިޔަ ފުން ނަޒަރު ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ޑައިރީ ރޯވިޔަސް ފޮތް އަނދާ ހުލިވިޔަސް ތިޔަ ފޮޓޯ ފަނޑުނުވާނޭ ހިތާމޭގަވާ ހާދަ މިސްވޭ މިތުރު ތޫނުތިޔަ ފުން ނަޒަރު ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ލަކުނުތައް ދެން ނުދާނޭ ހިތާމޭގަވާ ހިތްޖަހާ ވިންދުގާ އިންތިހާ ޖޯޝުގާ ބަދަލުކޮށްލީ ހިމޭންކަން ހީތާމޭގަވާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.