ފެންނަން ނެތަސް ލޯބި ޔާރާ ދުރުގާވިޔަސް ހިތުގެ މަލިކާ އަބަދާ އަބަދު ފެންނަ މޫނާ ތިޔައީ މަގޭ ލޯބި ޔާރާ ލޯބީގެ މެދުގާ ގޮށެއް ޖަހާ އެގޮށުގެ ވަށައިގެން ދަވާދުލާ އެދަވާދު އެއްކޮށް ކަހާފާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ބަދިގޭގެ ބޯޑަރު ވަގަށް ނަގާ އޭނާގެ ބޮލުގަ ވަށާލާ ބޯބޮޑުކުރަން ކުރި މަސައްކަތް އަސްތާ އެނގޭނީ އަޒޫއަށޭ ލޯބީގެ މެދުގާ ގޮށެއް ޖަހާ އެގޮށުގެ ވަށައިގެން ދަވާދުލާ އެދަވާދު އެއްކޮށް ކަހާފާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ފެންނަން ނެތަސް ލޯބި ޔާރާ ދުރުގާވިޔަސް ހިތުގެ މަލިކާ އަބަދާ އަބަދު ފެންނަ މޫނާ ތިޔައީ މަގޭ ލޯބި ޔާރާ ހުވަފެންތަކުން ފެންނަނީ ގިސްލާ ރުއީމޭ ރެޔާދުވާލު ސޯސަންމަގުން ގޮސް ލަނބާލީ މިތުރާ ފެނޭތޯ ރެޔާދުވާލު ލޯބީގެ މެދުގާ ގޮށެއް ޖަހާ އެގޮށުގެ ވަށައިގެން ދަވާދުލާ އެދަވާދު އެއްކޮށް ކަހާފާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ ކޯރާޑި ތެޔޮފުޅި އަޅާލާ........

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.