ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ، ފޮތުގެ ޞަފްޙާ ތަކުގެ ހުރިހާ ޖަވާބު ނިމެންދެން ކިޔާ - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ... އެ ތާރީޚު އޭރު ދުށްހައި ޙަވާދިޘް ތަފާތު ހުރިހާ، ޚިތާމަށް އައީ މީކިޔާ ޖިލްދުން ޒަމާން، ފިލާދާނެތޯއޭ ޤުދުރަތުގެ ޝާން - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ.... ފުރޭހާ ލޮލެއް މި ކަރުނުން މިލާވީ ހިތެއް މި އަސަރުން، ވަފާތެއް ނަބީ ދޭ ހަނދާން ފަށަނީ ހިނގާން، ކުރެވިދާނެތޯ އޭ ދުލަކުން ބަޔާން - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ.... ޙަޔާތުން ފަލާޙު ގެނުވާ ޞަބާޙާ ރީތީ މާޒީ، ހަވީރެއް އައީ މީ ހިނގާ ބަނަކަށް މިދީ، ފުހެވިދާނެތޯ އޭ ލިބިދިން އަމާން - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ... އެ މާތް ޝައުޤަކާއި ޖޯޝުން ޞަޙާބީ އުޅުއްވި ލޯބިން، ޙިމާޔަތް އަރިހުގާ ލިބޭ ޠާހާގެ މާތް ، ބަދަލު ވާނެތޯ އޭ ދެއްވެވި މަޤާމް - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ.... ދަށުން އަބަދުގާ މި އެދެވޭ މިޔޭ ލޯބި ސޫރަފުޅަކީ، ޢުލޫމާ ފުނޫނުން ފުރޭ ޢާލަމް ތަނެއް ވާނެތޯ އޭ ޝުޢުލާ ނިވޭން - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ... މިދޭހުން އެ މާތް ނަބިއްޔާ އެހީފުޅު އެދެއްވި ފަދައިން، އެދޭހުން ވަނީ ރަޙްމަތުން ފަރަގެއް ނުވާ، ޝަފާޢަތުގެ މަގުގާ ފަށަމާ ހިނގާން - ޚަތިމް ކުރިހާލޯ.... ތަޙިއްޔާ ތަކާއި އަގުމާތް ޞަލާތާ ސަލާމް މިއެދެވޭ، ވެދުންތައް އަރިސް މީކުރާ ދިރުވާ ހަނދާން، ފޮތާ ސުންނަތުންނޭ ހިފަމުން ބަޔާން - ޚަތިމް ކުރިހާ ލޯ.....

އަލްބަމް

މަދަޙަ

 1. ޢާލަމުގާ ހިގަމުން އައި ބުޝްރާއީ ހެކިވާ
 2. އަލި ނޫރު
 3. އައްސަވާންދޭ ދުޢާ އަޅުގެ ޔާޒަލް ޢުލާ
 4. ދަރުސުން ޔަޤީން އެފިލާދަނީ
 5. ދޭރަސްމު ކަޝްފުވާއޭ
 6. ދިރުންދޭ ތަމަންނާ އެ ދަރުބާރު ހާދީ
 7. އީމާނޭ ހިތުގާ އާލާވަނީ
 8. އެމުނޭށިއޭ ރަންހާރުތައް ޝުކުރާ ސަނާގެ އިނގިލިތަކުން
 9. އޭ ނަބިއްޔާ އަށް ސަލާމޭ
 10. އޭ ނަބިއްޔުލް ޚިޠާމޭ
 11. ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ
 12. ފަޖުރުލީ ފަތިހަކަށް ނަޔާ އަމާން
 13. ފަރިޤުލްޝަންވަނީ އަސަރުގާ
 14. ފަތިހު ފަރިވި މާތަށް
 15. ފިލާނެތޯ ލޯތަކުން މިފޫދޭ
 16. އިލާހީ ނޫރު
 17. އިސްނެންގެވި މާތްވީ ސާހިބުން
 18. އިތުރު ރަސޫލާ
 19. ކަރުނައިން ދެލޯ މި ފުރެނީ
 20. ޚަތިމް ކުރިހާލޯތަކުން ރޮވިދާނޭ
 21. ކުރަންވީ ހަނދާނާއި ޒިކުރާތަކޭ މީ
 22. މަލުން މަލުން ހާރުތައް މީގަތާލާ
 23. މަންމަ
 24. މަރުދޭށިއޭ ޖާނާ އެކުގާ
 25. މިބިމުގައި އެންމެ ފަރިވާދީ އުތުރިދާ މީޢަލާމާތޭ
 26. މި ހިތުގެ ދުޢާ
 27. މިފަދަ ރަޙުމަތް ހިތެއް މަޑުމޮޅި
 28. ނަބީ އަމީނޭ
 29. ނަޞަބޭ ޚިޔާރު ވެގެން ހިނގާ
 30. ނަސޭޙަތްތެރި ވަމޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް
 31. ނެތީހޭ މިޢާލަމް އުޑާބިން ނެތީހޭ
 32. ނެތުމުގެ ތެރެއިން މި ޢާލަމް
 33. ނިކަމެތި ފަޤީރުންނަށްޓަކައި (ޒަކާތް)
 34. ނިޢުމަތް އެ ހޯއްދެވީ
 35. ނުދާށިޔޭ އޭ ޝަޒާ އެ ރަމަޝާން
 36. ރަޙުމަތުގެ ރަންތަރި އުދަރެހުން
 37. ސަލާމުގެ މާމަލުން އަމުނާ
 38. ވާޤިޢާ މީ ޞަފުޙާއިން މިއުކޭ ސީދާވާ
 39. ވާމިފަރި ޙާލު ހެނދުނާ ހަވީރާ
 40. ޔާ ޒަލްޖަލާލީ
 41. ޔާ މަރްޙަބާ ޔާނޫރަ ޢައިނީ މަރްޙަބާ
 42. ޔާނަބީ ތިޔައޭ ވިމާތް ޢަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
 43. ޔާރައްބި އަޅަމެން ދިންނަވާފާނދޭ މުނާފިޤު ދޫތަކުން

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

116 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

43 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

5.87 ހާސް

7.61 ހާސް

5.37 ހާސް

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

7.61 ހާސް

5.74 ހާސް

އިސްމާއިލް އައްފާން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗަކަ

2.66 ހާސް

12.34 ހާސް

5.01 ހާސް

7.09 ހާސް

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

1.24 ހާސް

1.18 ހާސް