އެ ކީއްވެހޭ ނިވާވަމުން އެ ހަނދު ފިލީ ރީތި ސާފު މޫނަކާ ސުވާލުކުރޭ ކީއްވެހޭ ހިޔާވުމުން އެ މާ މިލީ ރީތި ހުސްކުރާ މަލާ ސުވާލުކުރޭ މޭގެ އެދުމެކޭ މި ބީހިލީމަ އާވަނީ ކޮންމެ މިނިޓަކަށް ހިތޭ އަވަސްވަމުން ދަނީ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މިހެން މިގޮތްވަނީ ހަށިގަނޑާ ހިތާ ކަލާ ސުވާލުކުރޭ ކީއްވެހޭ ބަލަން މިތާ ކެތް ދެން ނުވީ ހިއްސުތައް އެވާ ގަޔާ ސުވާލުކުރޭ ނާރުތަކުގަ ލޭ ހިނގާނެ ބާރަކީ ތިޔޭ ލޭހިނގާ މިހިތުގަވާ ނަސީބަކީ ތިޔޭ އެކީއްވެހޭ މިތަންބަލަން އެހަނދު ހުރީ ރީތި ސޫރަޔާ ކަލާ ސުވާލުކުރޭ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މިހެން މިގޮތްވަނީ ހަށިގަނޑާ ހިތާ ކަލާ ސުވާލުކުރޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.