މޮޔަ މަ ވެއްޖޭ ދޫންޏާ ތިޔަ ލޯބީގާ ޔާރު ހުރީ ގައިމޭ އިންތިޒާރެއްގާ ނަޒަރުން ދޫކޮއްލީ ތީރު ހިތުގާ ހަރުލިޔޭ އަސްތާ މަސްތީ ބާރުގާ ބޭނުން އަންގަން ވަރަށް ލޯބިވޭ މި ޖާނާ ފުރާނަ މެ ދޭހިތްވެޔޭ ތީ ސޫރައޭ ގަޔާ ހިތް ވެވޭ ތިނަން މޭގާ ފުން ލިޔެލާހިތްވެސް ވޭ އޭ ޔާރާ ހަރަކާތް ރީއްޗޭ ކަނބުލޮ މަގޭ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ބެލޭހާ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ފުރިހަމަ ކަމޭ ހަނދު ފަދަ ތިޔަ އަލިކަން ގުދުރަތުގެ ލިިބިފާވެ ލާސާނީކަން ހިތް ދޫވެއްޖޭ ތެދެކޭ ސިއްރުން އަސްތާ ޖާދޫގާ ޖެހުމުން ލޯބިން ތަޢުރީފެއް ކޮއްލީމޭ އިޝްޤީ އޮޔާ ބެހުމުން ވަގުތީ މި ލޯތްބެއް ނޫނޭ ހަމަ ތެދެކޭ ސީދާ ސާދާވި ތެދުވެރި ހިތެކޭ ކަނބުލޮ މަގޭ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ބެލޭހާ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ އޭ ޔާރާ ހަރަކާތް ރީއްޗޭ ކަނބުލޮ މަގޭ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ބެލޭހާ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ތިޔަ ޖާޒުބީ ޝަބާބު މޭތެރޭގާ ދައުރުވޭ ތިޔަ ފަރި ހިނިތުން ފެނި ހިތްކުދިވޭ ކަތި ނަޒަރުން ބަލާލާ ޒަޚަމް ހިތް ކަތިވޭ ފިރުމާލާހިތް މިވާ ވަރުން ދެން ކެތްމި ނުވެވޭ އެކުގާ ހިނގާލަން ފުރުސަތު އެދެމޭ ރޭދުވާ ނުނިދާވަމޭ ޔާރު ލޯބިން އޯގާތެރި ވައްޗޭ ކަނބުލޮ މަގޭ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ބެލޭހާ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ އޭ ޔާރާ ހަރަކާތް ރީއްޗޭ ކަނބުލޮ މަގޭ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ ބެލޭހާ ރީއްޗޭ ރީއްޗޭވާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.