ކަޅުފޮއެ ރޭރޭ ތުނޑިމަތި ފެނިފާ ހަނދުވަރު ދެކިލާ ހިތް ވެފާ މަގުކޮޅު ހޯދާ ދެކޮޅަށް ބަލަމުން ހަރުކޮށް ހެލިފާ އުޅެލަނީ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ އިރުއޮއްސޭ ދަޅަޔަށް ބަލަމުންތާ ދިގުމަގު މެދުގާ އިތިވެފާ ހިތުތެރެ ރާވާ ދެއަތަށް ކިރެމުން ހިތުގަ ހިފާ ފުރަގަސް ބެލީ މިގޮތަށް ހުއްޓާ އެއްކަލަ ގޮލަޔަށް ފިޔޮކެއް ބުނި އަޑު އިވިލަނީ ބަލަ ދޮންތަކުރާ ކަމަކުނުދާނޭ ހަމަ ތިގޮތަށް ހުއްޓަސް މިރޭ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ ހޭބޯނާރާ ކަމަކު ތެރަށްބޯ ބޭތޯބެލިޔަސް ހަމަހިލާ ވިދުވަރު ފެނިފާ ދަޅަޔަށް ހެއްލޭ ހިނދުކޮޅު ދިއުމުން ފޫހިވޭ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ ދަނޑުމަތި ގޮމަޔާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ކަޅުސޮރު އޮވެގެން ފަރިވަނީ އުޑުމަތި ނުބަލާ ނަމަނަމަ ތަކުރާ ދަމުހިނގުމަށް ނުދަމާ ބަހީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.