ކަލާދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ

ރާގު: ތުމާރީ މުލާގާތްސޭ

ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ އެނގުނީ މިކަންވެސްހިލާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ އެނގުނީ މިކަންވެސްހިލާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ ވި އިޙުސާސަކުން ހިތް މިރޭ ކުރަމޭ ކުރީގާ ނުވާ ލެޔާވިންދު ހޫނޭވަނީ އަންދާ މި އަލިފާނުގާ ... ހޮއެ އަޖައިބެއް ނުވޭހޭ ކަލާ ހިނގާ ލޭގެ މިންވަރުބަލާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ ނަގާ އަދު މިދެވެނީ ހިތޭ ދެންވެސް މި ހަދިޔާ ހިފާ އަދޭސް މިކުރަނީ ކިހާ ތިއޮމާން ދެފައިގާ ހިފާ ... ހޮއެ މިހިތަށް ޝިފާއެއް އަދާ ކޮށްދީ ކަލާވެސް ދުޢާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ ދިވާނާވެފާވާމިއީ އިންސާނެކޭ ދުރުހިލޭ އަންގައިފި ލޯބިން ޚަބަރު ނޭރެއް ހިނގާހާ މިލޭ ... ހޮއެ އަސްތާ ނުދާށޭ މަލާ ފުރަގަސް ދިނީމާ ކަލާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ އެނގުނީ މިކަންވެސްހިލާ މިމޭގާ ހިތެއްވާކަމާ ހިތް އެބަތެޅޭކަން ހުވާ ... ހޮއެ ކަލާ ދުށްފަހުންނޭ ތެދޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.