ކައިވެންޏަށް ރަން – ފަތިހު ފިނީ

ރާގު: އަމިއްލަ

ފަތިހު ފިނީ ކަނބުލޮ ފެނޭ ގޭދޮރުމަތި ކުނިކަހާ ރަތްބޯވަޅު ކަސަބު އަޅާ ކަރުވަޅުގާ ގަހަނަ އަޅާ ދެއިރަށް ދާ ރުކަށް ހިނގާ މަގުގާ ހުރެ ހީ ހަދާ ހިތުގާތާ ވަޅިއެޅި ރުކު ކުރިއަށް އަރާބަލާ ރާސްތާ ދުރު ހީވެފާ ކަނބުލޮ މަށާ ވެއްޖެއްޔާ އަތޮޅަށް ކެއިމެއް ބަހާން ރަނޑު ލުއި މަޑު ހިނގުމުގާ އަތިރިމަގުން ކަނބުލޯފެނި ކުރިބައްދާ އަތުހިފާ ކައިވެންޏަށް ރަންއެހީ ނާމާން ވައްކަޅިއަޅާ ދެ ބުމައިން މަގުލަސް ޖަހާ އަލިފާން ގިނި ދޫކޮށްފާ ރަށްމައްޗަށް ގޮސް އޮބީ ކަބުނލޮ އޮބީ ރަށްމައްޗަށްތާއެއޮބީ މުދިންބޭ މުދިންބޭ މައިތިރި ބަލަ އަވަސްކުރޭ ރާވެރިޔާ ހަޅޭއްލިޔޭ މުދިންބޭ އަވަސްކުރޭ ފެންކިޔަވާ ބޮލަށް އަޅާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.