ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ

ރާގު: ޕެހެލީ ބާރު މިލޭހޭ

ޖެހިލުންވާ ގޮތް ވީހޭ ހިތުގަ ތިނަން ލިޔެލީމަ ކުޑަ ދަވާދު ފިއްސަކުން ކެހިލަން ދާންވީ ނޫންހޭ ތިޔަގޭ މީހުން ނިދީމަ ދުވެ ބަޗާފަ ސައިޑަކުން ބޭރުގަ އުޅެލާ ދުވެލާ ފުމެލާ ހިތްފުރިދާނޭ ހީވުމުން ހޯދާދޭނަމެ ހެޔޮވަރު ފުރޮޅެއް ބޭނުން ވަރަކަށް ވައިޖަހަން ރަށުގެ ކަތީބާ އިސްވެރިޔާގެ ފުރާޅުގަ ދިހަގަނޑު ޓިނު ނަގާ ބާރުނުވާ ފަސް ޖިންސު މަދޭނަމެ މަންޖެގެ ކައިވެނި ސެޓުކުރަން ހަނދު ދައްކާލަންވީހޭ ދަނގެތީމިހުން އެލީހެން މަތިޖަހާފަ ރުނބަޔަކުން ޖެހިލުންވާ.... ދޭށޭ މިހުރީ ގޮށްބަރި ފަތިވެސް ލޯބިން ދޭށޭ ބުނެލުމުން ކާށޭ މިހުރީ ފަންތޮށި ދަރުވެސް ތި ދުލުން އެކަމަށް އެދިލުމުން ޝޭޚު ދުބާއީއަށް ގޮސް ހުރެގެން ސޭކު މަ ހެދިދާނަން އެތާ ޗޭނުގަނޑެއް ބަރު ކަރުގަ އޮޅައިގެން ބޭޑު ވެދާނަމެ ހައްގުގާ ބިރު ދައްކާލަން ވީހޭ ނުރުހޭ މީހަކު ބަލާފަ ފެންއަޅާފަ ބަޑިއަކުން ޖެހިލުންވާ....

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.