އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހިލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހިލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ ފެނޭތޯ ހޯދަނީ ލަދުން ހީލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ހިނުލާތީ ހިތަށް ދެން ކުރީ ފުން އަސަރު ހީލުމުން ހިތް ފުރޭކަން ޔަގީނޭ މިތުރު ހިނުލާތީ ހިތަށް ދެން ކުރީ ފުން އަސަރު ހީލުމުން ހިތް ފުރޭކަން ޔަގީނޭ މިތުރު މޭގެ ފިނިކަން އިތުރުވޭ ބާލާލާ ގޮތުން އިސްޖަހާ ރީތި ލޯވެސް މަރާލާ ގޮތުން މި އިޝްގޭ ހީވިޔޭ މި އިޝްގޭ ހީވިޔޭ ލަދުން ހީލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ކާއިނާތްވެސް އެކީގާ ސިހޭތީ ދުށިން މޫނުފެނިފާ ލަދުންނޭ ހިތާ ދެން ވެލީ ކާއިނާތްވެސް އެކީގާ ސިހޭތީ ދުށިން މޫނުފެނިފާ ލަދުންނޭ ހިތާ ދެން ވެލީ ލަސްވަނީއޭ މިހާލާތުގާ ހިތްވެސް ބުނަން ނަފްސު ކޮއްލާ އިޝާރާތް ނުއެގެޔޭ ނިކަން ބަލާލާފަ ދުރުން ބަލާލާފަ ދުރުން ލަދުން ހީލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ ލަދުން ހީލިޔޭ ހުއްޓުނީތީ ފެންނަފަށުގާ ތިޔަހެން ހޫރެކޭ ހީވިޔޭ އިޝާރާތް ހޭ ކުރީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.