ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ

ރާގު: ތުމްކޮ ދޭކާ ތޮޔޭ ޚަޔާލް އާއޭ

ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ، މޭތެޅޭ ހާދަ އިސްޖަހާލީމާ އޮއްސުނީމާ އިރު އުދަރެހުން ތިޔަނަން، ފެންނަހެން ހީވޭ ރަތްވިލާ ލީމާ މޭތެޅޭ ހާދަ އިސްޖަހާލީމާ، ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ މީ ކުރީގައި މަށަށް ނުވާ ގޮތެކޭ، އަންނަހެން ހީވޭ ނަންކިޔާލީމާ މޭތެޅޭ ހާދަ އިސްޖަހާލީމާ، ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ ފެންނަ މީ މަސްތީ ހުވަފެނެއް ބާއޭ؟ ހުންނަހެން ހީވޭ ލޯ މަރާލީމާ މޭތެޅޭ ހާދަ އިސްޖަހާލީމާ، ހިތް އުފާވޭ ކަލާ ބަލާލީމާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.