ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ

ރާގު: ދިލް ކިޔާކަރ

ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ، ރުހޭތީ ލޯބި ވީތާއޭ ކާކަށް ކަމެއް ކޮންހެނެއްތޯ، އެގޭނީ ލޯބިވީމާއޭ ނޭދޭ މީހާ ވާނީ ރޯށޭ، އެ ހިނދު ޖެހޭނީ ހިތުގާ އޯ ލޯބިވެދާނޭ ވަގުތެއް ނޭނގޭ، ނޯވޭ ބާރެއް އަތުގާ ޖެހިފާ ފަރުބަދަ އެވިލާ މަޑުވާހެން، ރާޅެއް މޫދުގަ އެ އޮޔާ އުފެދޭހެން ސީދާ އެދޭ މޫނަށް ގޮސް ނަޒަރު ހުއްޓޭހެން އޯ.. އޭރު އެހީ ވެދެނީ ނަޒަރުންނޭ، ކެހެނީ ފަރުދާ އެކުގާ ލޯބިވެދާނޭ ވަގުތެއް ނޭނގޭ، ނޯވޭ ބާރެއް އަތުގާ ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ، ރުހޭތީ ލޯބި ވީތާއޭ ކާކަށް ކަމެއް ކޮންހެނެއްތޯ، އެގޭނީ ލޯބިވީމާއޭ އޭނާ ފެނުމޭ ހަމަ އަބަދު އެދޭނީ، ލޮބުވެތި މޫނޭ ތަސްވީރު ވެވޭނީ ދޭށޭ ބޮސް ދެފައިގާ، ހިތްއޭރު އެދެވޭނީ އޯ... ދައުރު ކުރާހެން ނާރުތަކުން ލޭ ، ލޯބި ވެޔޭ ހަށިގަނޑުގާ ލޯބިވެދާނޭ ވަގުތެއް ނޭނގޭ، ނޯވޭ ބާރެއް އަތުގާ ހިތް ދެންކުރީ ކޮން ކުށެއްހޭ، ރުހޭތީ ލޯބި ވީތާއޭ ކާކަށް ކަމެއް ކޮންހެނެއްތޯ، އެގޭނީ ލޯބިވީމާއޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.