ހިތާ ރޫޙުން އަސަރުކުރަނީ ޚިޔާލު މިހެން ވެވޭތީއޭ ހިތާ ރޫޙުން އެތަށްދުވަހެއް ކުރިން ހިނިތުން ވެވޭނޭ ދުވަހަކާ މެދުގާ ނިކަން އުއްމީދު ކުރަމުން ވިސްނަމުން އައިމޭ އުފާ އެދިގެން ބަހާރުގެ މޫސުމޭ މިއައީ އެދޭ އެދުމެއްގެ ޖާދޫގާ ހިތާ ރޫޙުން އަސަރުކުރަނީ ޚިޔާލު މިހެން ވެވޭތީއޭ ހިތާ ރޫޙުން މި ގުލަޝަނުގާ މިހެން ހިނިތުން ވަމޭ ދުވަހަކު ބަދަލު ނުމެވާ މިލުން ނުމެވާނެ ތިމަލަށްމީ ވެވޭ ޤުރުބާނެކޭ އެދިގެން މިޒާޖު މިހެން ބަދަލު ވެއްޖޭ ތިފަރި ނާޒުކު ލޯބީގާ ހިތާ ރޫޙުން އަސަރުކުރަނީ ޚިޔާލު މިހެން ވެވޭތީއޭ ހިތާ ރޫޙުން މިހެން ތަޤުދީރުގާ ވީމާ މިގޮތް ތަދުބީރު ވެވުނީމާ ނިކަން އުފަލުން މިހެން ހުއްޓާ ބަދަލުވެވުމުން އެދޭ މިއުފާ ހިތާމައިން ހިތް ހަލާކުވެގޮސް ނިމޭނީއޭ މި ހަނދުމައިގާ ހިތާ ރޫޙުން އަސަރުކުރަނީ ޚިޔާލު މިހެން ވެވޭތީއޭ ހިތާ ރޫޙުން އަސަރުކުރަނީ ޚިޔާލު މިހެން ވެވޭތީއޭ ލަލަލަލަލަލަލ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.