ހަނދަކީ ކަލާ ކަމުގައި ވިޔަސް ތި އަލިން ދެނެއް ނުހިނގާނަމޭ އަދު ދެން ކަލާ ރުހުނަސް މަށާ އަމުދުން ދެނެއް މަ ނުދާނަމޭ ޖެހިގެން އަޅާ ބިކަ ޙާލުގާ ނެތި މަންޒިލެއް މިޙަޔާތުގާ ބެހިޔަސް ކަލާ ރިއްސާ ރަނާ ޞަދަޤާތަކަށް ނުހިފާނަމޭ ހަނދަކީ ކަލާ ... ހިޔަސައްތަ ގިނަވީ ރޭދުވާ ބެހިގޮސް ވި މާ ފުން ކަނޑުތެރޭ ވިޔަކަސް ތިބާ ނެގުމަށް ހިލާ ރުހިގެން އަތެއް ނުދަރާނަމޭ ހަނދަކީ ކަލާ ... ނެތި ގެއްލުމުން ކަތިވަޅި ހިތާ އެކު ކޮށި ދަނޑާ މަރިޔަނބު މަގޭ ގެތިގެން އަލުން ޖެހި ޢިޝްޤުގާ ސޮފުޙާ ތަކެއް ނުލިޔާނަމޭ ހަނދަކީ ކަލާ ...

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.