ޙާލު އަހާލީ ލޯބިވާތީއޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ ހުރެ ޝޯޚްވެ ބަލާތީއޭދެން ބުނަމޭ ބުނަމޭ އެނގެޔޭ ރޯޅި އައި ބީހިލީމާ ހީވަނީއޭ ފިރުމާހެން ލަސްލަހުން ހީވެޔޭ ހިތްމަގޭ ގެންދާހެން ރަކިވެފާ ލޯ މަރާލީ ކީއްވެބާއޭ ހީވެޔޭ ނާޒުކީ ފޮނި އަރާމެއް ރީތި މަލުގާވޭހޭ ޝޯޚްވެ ބަލާތީއޭދެން ބުނަމޭ ބުނަމޭ އެނގެޔޭ ޙާލު އަހާލީ ލޯބިވާތީއޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ ރީތިކަން އެކުވެފައިވާ ތިޔަ އަދާއޭ ބޭނުމީ ހިތް މަގޭ ލޯބިވާތީ ތިޔަ އަސަރަށޭ ހޭނެނީ ހާލަތޭ ކިޔައިދެނީމީ ލޯބިވީމޭ ބުނެވޭނޭ ލޯބިވާ ލޯބި ދޭތޯ ގާތުގާ ހުރެވެނީއޭ ޙާލު އަހާލީ ލޯބިވާތީއޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ ޝޯޚްވެ ބަލާތީއޭދެން ބުނަމޭ ބުނަމޭ އެނގެޔޭ ހާދަހާ ހާސްވެ ހުރެވޭ ޚިޔާލުކުރަމޭ ހޯދަމޭ ފާޅުގާ އަތުގުޅާލާ ލޯބޮލޯބިން ދާނަމޭ ސިއްރުގާ ހިތްދިނީހޭ ކުރި އިޝާރާތް ނޭނގުނޭ ދައުރުވާ އޮއިވަރެއްގާ ހިތުގެ ވިންދެއް ނިއިވުނޭ ޝޯޚްވެ ބަލާތީއޭދެން ބުނަމޭ ބުނަމޭ އެނގެޔޭ ޙާލު އަހާލީ ލޯބިވާތީއޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ ކިޔައިދީ ކިޔައިދީ އެދެމޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.