ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ

ރާގު: މެރަ ދިލްޔެ ޕުކާރޭ އާޖާ

އާދޭ............ އާދޭ............ ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ ނެރެދެންހެ ބަލާށޭ ހިތާ މޭގާވީހާ އެ ތަދާ ރޮއެރޮއެ ވީމާ އެހަނދާން ދޫނުވީތީ ފިކުރު ހިތްހިތާ ކިޔާވަރުން ކިޔާވަރުން ދޫނުވީތީ ފިކުރު ހިތްހިތާ ކިޔާވަރުން ސޫރަ ކުރުވާ އެރޭރޭ ހަނދާން ވާރުން ވާވަރުން އުފާކުރަން އެޒަމާން އަދު ދޭނަންހޭ އޮމާން ވަސް ހިތުގެ އެދޭ ފަރުވާޔާ މޭގާވީހާ އެ ތަދާ ރޮއެރޮއެ ވީމާ އެހަނދާން ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ ވާރެއާ ރޯޅިވީ ޙާދިސާ ހިތުގަވާ ނުމެ ފިލާ ވާރެއާ ރޯޅިވީ ޙާދިސާ ހިތުގަވާ ޚިޔާލުގާ ހުސްއަތާ ދާންހެވީ އޮހެ ލެޔާ ކަރުނަޔާ ހިތުލޯބިން ދިން މަލަކު ނެތެ ވަހެއް މިއަދަކު އޭ ޙާލު އޭ ޙާލު މިއޭ ޝިކުވަޔާ މޭގާވީހާ އެ ތަދާ ރޮއެރޮއެ ވީމާ އެހަނދާން ގޮވެނީއެ ނުދާށޭ އާދޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.