ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ

ރާގު: އެކްސިޑެންޓު ހޯގަޔާ

1.04 ހާސް

އައްޔާ ޖައްސާ............. ދާތީ ހިނގާލާފަ އެޅޭނީއެ ކޫރު މާރީތިކޮށް ކުރިމަތިން ތިހަރަ ހޫރު ފުޅިބައްތިން ފީތާ ނައްޓާ މުޅިގައިގާ ފީތާ ޖައްސާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ އައްސާ އައްސާ ދާތީ ހިނގާލާފަ އެޅޭނީއެ ކޫރު މާރީތިކޮށް ކުރިމަތިން ތިހަރަ ހޫރު ފުޅިބައްތިން ފީތާ ނައްޓާ މުޅިގައިގާ ފީތާ ޖައްސާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ ވަނީ އައްސާ އައްސާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭވަނީ ގޮށް ކަނޑާ ހިތޭ ވަނީ އަތްއުކާ ހިތޭ ވަނީ އައްސާ އައްސާ އަލަތު ލޯބި ވީތީ މަޔަކު ލޯބި ވީތީ ބުނަން ނުކެރުނީތީ ތާ އަބަދު ޕަޗަހުން ފިލަން މިޖެހެނީ ފަނާވެ ހިނގައްޖޭ ހަނާ ހިތްމި ވެއްޖޭ ދިމާ ނުކުރައްޗޭ ފިރިހެނަކަސް ލޯބީގަ ޝައި މަވެއްޖޭ ގުނަވަންތައް ނައްޓާ ކަށްޓާ އާ ފެށުމެއް ކިޔަމުން ފައްޓާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ............... ލާތީ ނިދާހެދުން ދާއިރުގަ މަގުމަގުން ޝައިތާނުން ހޭނެޔޭ ވީރާގު ހޭނެޔޭ ބަންޑުން ވެއްޓިފަ ރޯހިތްމިވަނީ ފައިތަޅާފައޭ ބާ ގޯންޏެއް ލިބުނަސް ކޮށްފާ މަ ލޯބީގާ ހިތް ބަނދެލާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ............... ދެނެއް ނުފިލާނަން ބުނަންވެސް ބުނާނަން ތިހިތް އަތުލާނަން އާ ފަހަތުންގޮސް ފިޔަވަޅު ގުނާ ހަދާނަން ސަގާފީ ލޯބި ދޭނަން ޒަމާނީކޮށް އުޅޭނަން ޗާލާކީކޮށް ނުދާނަން ދޮންހިޔަލަށް ތެދުވެރި އަލިފުޅަކަށް ވާނަން ފުރަމޭގާ ހެޔޮކޮށް ޖައްސާ ހުރަހެއްނެތި ލާނަން ބައްދާ ގޮށްޖެހޭ ހިތޭ...............

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.