ގިސްލުމާ ވޭނުގާ

ގިސްލުމާ ވޭނުގާ ގިސްލުމާ ވޭނުގާ މަރުވެދާނޭ އިނގޭ ހާދަހާ ހާލުގާ ރޭދުވާ ދައުރުވޭ ސުލްޙައާއި މަސްލަޙަތު ގެއްލި ނެތިފާވެޔޭ ހާދަ ހިތި ވޭނުގާ ހިތްމަގޭ ފުރިފަވޭ ހިތްވަނީއޭ ފަނާ ހިތުގާ މިވަނީ ޒަޚަމް ވޭނަކަށްވާ ޒަޚަމް ވީމާ އަދު ރޯށެވީ ވޭނުގާ ހާސް ފަހަރު ހީލަތޭ ރާވަނީ ގަދައަޅާ ދޭން ޒަހަރު ހާދަ ހިތުގާޖެހޭ ހާލުގާ ޖެހިފަވޭ ގިސްލުމާ ވޭނުގާ މަރުވެދާނޭ އިނގޭ ހާދަހާ ހާލުގާ ރޭދުވާ ދައުރުވޭ ހިތްވަނީއޭ ފަނާ ހީވޭ އަދު ލާނެމީ އެންމެ ފަހު ނޭވަޔޭ ހިތް ހިނގާލާނެވަރު ގައިގަ ހަމަ ވާ ނެތޭ ރޭދުވާ ވޭތުވޭ ހާދަހާ ޙާލުގާ ރޮއެލަ ރޮއެލާ ހުރުން ނޫންގޮތެއް އަދި ނެތޭ މަރުވަނީއޭ މި ދެން މިންޖުވޭތޯ ބަލާ ދެން ކުރާ މީ ދުޢާ ހާދަ ހިތި ވޭނުގާ ހިތް ވަނީއޭ ފަނާ

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.