ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ޢީދޭ އައިމި އުފަލުގާ އެންމެން ޖޯޝާއި މަޖަލުގާ ކިޔަމާ ޢީދު ތަހުނިޔާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ ގުޅިގެން އެކީގާ ކުޑަކުދިން ސަކަރާތުގެ އަޑު މުޅިތާ ފަތުރާ ނަލަ ރީތި ހެދުމުން ޒީނަތް ވެގެން ހުވަނދުން މުޅި މާޙާއުލު އެއްވަސް ކޮއްލާ ޢީދޭ އައި މީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ ޢީދޭ އައިމި އުފަލުގާ އެންމެން ޖޯޝާއި މަޖަލުގާ ކިޔަމާ ޢީދު ތަހުނިޔާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ ބޮޑުމަހުގެ ކުޅިވަރު މާލި ނެށުން އެންމެން އެކީގާ ބައިވެރި ވެލާ ކުލަޖެހުމުގެ ފޯރިން އެކިއެކި ކުލައިން ޢީދުމަޖާ ކުލަގަދަ ކޮއްލާ ޢީދޭ އައި މީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ ޢީދޭ އައިމި އުފަލުގާ އެންމެން ޖޯޝާއި މަޖަލުގާ ކިޔަމާ ޢީދު ތަހުނިޔާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ އަމުނާލެވޭ ނަލަ ބަސްތަކާއެކު ބޮޑުބެރު ސަގާފީ ފަރި ނެށުމާ ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އިއްވާލަދޭމީ ނަލަ ރާގުރާގުން ތަހުނިޔާ ޢީދޭ އައި މީ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ ޢީދޭ އައިމި އުފަލުގާ އެންމެން ޖޯޝާއި މަޖަލުގާ ކިޔަމާ ޢީދު ތަހުނިޔާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފޯރި ނަގާލާ

ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

އެންމެ ގިނަ ލިރިކްސް ފޮނުއްވާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފަހުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެ.

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

117 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

44 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

13 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ފުރާނަ

6 ލަވަ

5

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.

5.81 ހާސް

ޙައްސާނު

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރައިވަރެއް ހެދީމާ

6.31 ހާސް

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

7.3 ހާސް

ޢައިޝަތު އިނާޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ތަދާ ވޭނުގާ

5.49 ހާސް

2.48 ހާސް

2.39 ހާސް

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

4.86 ހާސް

2.92 ހާސް

1.53 ހާސް