ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން

ރާގު: ޕަންނާކީ ތަމަންނާހޭ ކެ ހީރާމުޖެ މިލްޖާއޭ

ފެންނާތީ ބަލަންޏާ ލޯބިން ހީލާނަމެ ހިތުގާވޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ ނުފެންނާތީ ގޮވާލަންހޭވީ ހީލާނަމެ ހިތުގާވޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ އޯއި އޯއޫ .......... ރަރާރާރޫ .............. ކީއްވެތޯ ތިހިރީ ފެނުމުން ޝޯޚުވެފާ؟ ފެނިފާ މަގުމަތީ ދާތަންހޭ ނޭގިފާ؟ ލޯބީގާ ތީ އުސޫލެއް ނުވާނޭ ޤަބޫލު ނޭނގި ވިގޮތް ރަކިވެފަ ގޯސް ހަމަ ހެދިދާނޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ ނުފެންނާތީ ގޮވާލަންހޭވީ ހީލާނަމެ ހިތުގާވޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ ދެރަތޯ ކުރަނީ ޖެހުމުން ލޯބި މިހާރު؟ ރޮވިފާ ކޮށެނީ ހިތެކޭ ދެން މިހާރު ހާދަދޯ ގޯހެކޭ ނޭނގޭދޯ ތީއިނގޭ އަތުގަ ހިފާނީ ލޯބިން ފުރުޞަތު ލިބިފާއޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ ލަލަލަލަލަލަލަލަ ............. ބުނެލާނަމެދެން ތިހިނގާ ހިތުގެ ޚިޔާލު ލޯބިވޭ ބޭނުމޭ ނުކުރަންހޭ ބޭޤަރާރު ހީކުރަންހޭ މިހާރު ލޯބި ދޭނޭ އަރާމު ބޭހެއްވިއްޔާ ޒަޚަމުގެ އެޅިގެންނެ ފަރުވާވޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ ނުފެންނާތީ ގޮވާލަންހޭވީ ހީލާނަމެ ހިތުގާވޭ ޝާހީ ފަރި ޖާންގައެ ވާތީ ފަރިކަމުގާ އޭ އޯއި އޯއޫ .......... ރަރާރާރޫ ..............

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.