ފެހި ފެހި އާޒާދީ ނޫރޭ އާވާނީ އުންމަތް ވެގެން ޖަރީ ގައުމީ ރޫހުން ހަމްދަމް ވެވޭހެހެން އަޚުނާ އުޚުތުން ދެއްވެވި އިރުޝާދީ ނޫރޭ އާވާނީ ވަޠަނުގެ ޝަހީދުނާ ޤައުމީ ބަޠަލުން އަރިހަށް ވެދުންވެވޭ ދާސްތާ ގަތަމުން ފަރިވާތީ ވާދީ ނޫރޭ އާވާނީ ޤައުމުގެ ރިޔާސަތަށް ޝުކުރުން އުފެދޭ ރައުނަޤު ޢިބާރަތުން ބަރުތީލަވެވޭ ޝަރަފުން ދޭ ޔާދީ ނޫރޭ އާވާނީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.