ފަތިހުގެ މުދިމާ

ރާގު: އަމިއްލަ

ފަތިހުގެ މުދިމާ ބަންގި ދިނީމާ ހާލާ ކާޅުގެ އަޑު އިވުނީމާ ދޫކޮށް ނިދި އިބަމެން ތެދުވަންޏާ ދަރިވަރުނޭ ގިނަ ސާބަހޭ އުމުގުން އުދަވާ އެހެރަ އުޖާލާ ތަރިތަށް ދައްކާ ރީތި މިސާލާ ނުވަދިހަ ދެވަނަ އަހަރު މި ފަވާލާ ރީއްޗޭ ވާ ނަލަ ސާބަހޭ މާބަފައިންނާ އުސްތާޒުންނާ ކާބަފައިންގެ ހަނދާންތައް ދިރުވާ ކާކުތަ ފޮރުވީ ކާކުތަ ވަޅުލީ ތާކު ނުހޯދާ ތާކުގަ ފޮރުވީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.