ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން އަދަބީ ސަލާމުގާ ވެދުމޭ ކުރާނީ ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން އަދަބީ ސަލާމުގާ ވެދުމޭ ކުރާނީ އެކިވައްތަރު މާމަލުން އެކި އެކި ގުލް ހާރުތައް އަމުނާލަމުން މީ ފަރިވާހާ ގުލްޒާރުން މާމަލުން .... (ބެރު ބަދަލު) ކުރާނަމޭ މި ވެދުން ކުރާނަމޭ ސާހިބުންގެ އަރިއަހަށް ވެދުން ކުރާނަމޭ ފަރިވެ މޫސުމަށް އައި މީ ގުލް ހަޒާރުތައް އަމުނަމުން މި ޝުކުރުވެރި ލަފުޒުތަކުން ޝުޢޫރުތައް ސާލު ޖަހާލާނީ މިސާލު ޖަހާލާނީ އަދި ފެންނަ މަންޒަރުން ސާހިބުންގެ އަރިއަހަށް ވެދުން ކުރާނަމޭ ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ ފަރިވާމާ ދާށޭ ހިފައިގެން ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ސޫރަ ރިވެތި އާކުރާނޭ އެންމެ ރިވެތި މާމަލުން މާމަލުން ފަރިވެފޮޅޭ މާމަލުން ފަރިވެފޮޅޭ ރޫހުގެ ބާރާ ކުޅެލާ ދާށެ ކުރާ ވެދުންވެދުން ނޫރާނީ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.