ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ

ރާގު: އަމިއްލަ

ވަޑައިގެން ހިނދުން ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ ގުޑައިގެންފިޔޭ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިއްލާ އުޑާބިން އެކަން އެހިނދު އިޢުލާނު ކޮށްލާ އުޑާބިން އެނޫރުންނެ ކޮށްލީ އުޖާލާ ވަޑައިގެން ހިނދުން ފަހުޒަމާނުގެ ރަސޫލާ ގުޑައިގެންފިޔޭ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިއްލާ ޒަމާނުގެ އަތުން އެއްލި ޞަފުޙާ ދެކޭށޭ އަމާންކަމުގެ ތާރީޚު އެފެށީ ލިޔާށޭ ސަމާލުވެ އެމޫރިތި ޙަޤީޤަތް ބަލާށޭ އެމާތް ޢަޞްރު ފަންނާއި ޢިލްމުން ވިދާލާ ވަޑައިގެން ހިނދުން ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ ގުޑައިގެންފިޔޭ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިއްލާ އެހާ ފިތުނަވެރިކަމުގެ ހިކި ހޫނު ބިންތައް ފަހުން ފަރިކުރީ ޞުލްޙަވެރިކަމުގެ މާތައް ވަހުން އޭގެ ދިރުވީ މަރުވެފައިވި ހިތްތައް ރަޙުމް ކުލުނު އޮހިގެން އައީ ބިން ފުރާލާ ވަޑައިގެން ހިނދުން ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ ގުޑައިގެން ފިޔޭ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިއްލާ މިއީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު އިންޤިލާބޭ މިއީ ރަޙްމަތާ ހެޔޮކަމުގެ އިންޤިލާބޭ މިއީ ވަޙްދަތާ އަޚްކަމުގެ އިންޤިލާބޭ މިއީ ކޮންމެ ނަސްލެއްގެ އަޞްލޭ އުޞޫލާ ވަޑައިގެން ހިނދުން ފަހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލާ ގުޑައިގެންފިޔޭ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކިއްލާ އުޑާބިން އެކަން އެހިނދު އިޢުލާނު ކޮށްލާ އުޑާބިން އެނޫރުންން ކޮށްލީ އުޖާލާ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.