އެ މަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން

ރާގު: އޮމެރީ ޒޮހޮރަޖަބީ

އެމަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން ރަނިކަމަނާއެ ތިއީ ތިޔަ ޢިޝްޤީގެ ނަޔާ ޗާލު ފަރިކަމޭ ބުނަމުން ދާނަމެ ދެން ދާނަމެ ދެން ދާން އަވައިގަ ދެން ޖެހިއްޖެޔޭ ސަލާމަތެއް ނެތޭ މަށަށް ނުވާވަރެއް ނެތޭ ހިތަށް ތި ޖާދުވީ ވަނާތަކުން ދަލުގާ ދަލުގާ ދެން ބެދިއްޖޭ ނުދާށޭ އަލުން ދަލުގާ ދަލުގާ ދެން ބެދިއްޖޭ ނުދާށޭ އަލުން އެމަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން ..... އެހާ ވިދުން އެ ފާއްދައޭ ދެލޯފުޅުން އެ ޖާޒުބީ ނިހާޔަތަށް އެ ގޮސް ލަދުން މަގޭ ފެނަށް ވެދާނެޔޭ މިހިތަށް މިހިތަށް ވާނެވަރު ދެން ބަލާށޭ ޕަރީން މިހިތަށް މިހިތަށް ވާނެވަރު ދެން ބަލާށޭ ޕަރީން އެމަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން ..... ކުރާ އެ ފުން އަސަރުތަކުން ހިތަށް ހެރޭ އެ ތީރުތައް ފުރާނަޔާ ގުޅާލަދޭ ތިލާމަސީލު ކަޅިއެޅުން ތިޔައީ ތިޔައީ ގުލްހަޒާރޭ ފޮޅޭ ގުލްޝަނުން ތިޔައީ ތިޔައީ ގުލްހަޒާރޭ ފޮޅޭ ގުލްޝަނުން އެމަގޭ ހިތުގެ ޒުވާން .....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.