އެ ހޯދި އުފާ ތަކާ އެމަސްތީ ރޭތަކާ އެއައި މޫސުން ނަޔާ މިލާ ނެތިގެން ދިޔާ އެފަރި ހިނިތުން ވުމާ އެ ރީތި ބެލުން ތަކާ ހަނދެއްފަދަ ރީތިކަން ލޮލަށް ވީ ގެއްލިފާ އެ މަންޒިލް އަދު ކޮބާ؟ އެ ހަނދުވަރު އޮއްސިފާ ހުރީ ވެވިފާ ބާކީ ... ނުހަނު ލޯބިން މިތާ ކުރީ ވައުދާ ހުވާ ދެހިތް ވަކިވެވި ނުދާން އަރަންޏާ އިރު ހަނދާ ތެމިއްޖެ ލޯ ކަރުނައިން ރޮވިއްޖެ ތިޔަ ހަނދުމައިން ހިނގައްޖެ އުއްމީދުތައް މުޅިން ބޭކާރު ވެގެން ކިޔާލާ ފިކުރުގާ ހުރީ ވަރުބަލި ވެފާ ވަނީ ވެވިފާ ބާކީ .... އެހޯދި އުފާތަކާ އެރޭތައް ގެއްލުނީ ނަޔާ މޫސުން ބަހާރު މިލާ ގޮސް މޯޅިވީ އެވީ މަޖުބޫރުގާ ދެތަން އަދު ވެއްޖެޔޭ އުފާތައް ގެއްލިފާ ވަށާލީ ބަނަކަމޭ އުދާހާ ކަރުނަޔާ ވަނީ މި ޙަޔާތުގާ ނިމެންވީހޭ ވޭނުން ....

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.