ހ
ށ
ނ
ރ
ބ
ޅ
ކ
އ
ވ
މ
ފ
ދ
ތ
ލ
ގ
ޏ
ސ
ޑ
ޒ
ޓ
ޔ
ޕ
ޖ
ޗ
ޙ
ޚ
ޢ
ޣ
ޠ
ޘ
ޡ
ޤ
ޛ
ޞ
ޝ
ޟ
ޜ
ޥ

ފިނިކަން ވި ރޯޅިޔާ، ފޮނުވާލަނީ ނަޔާ ހިނިތުންވެވޭ ޝުޢޫރުން، ކިޔާ ޢީދު ތަހުނިޔާ ހިޔަ މާތް، މި ޢީދު އައުމުން މަޖާކުރާ ފުރުޞަތުގާ ނިޔަތާއި ދުލުން، ޞަދަޤާތް ކުރާށެވީ، ރަޙްމަތުގާ "ހިޔަލުން" ވެދާ، އޭރުން ނަފާ، މޭރުންވެ ކިޔާ ތަހުނިޔާ ދީލަތިކަމާއި ހިތްހެޔޮކަމާ އެދޭހެން ފެނިލީ އަލި ރީތި އުޖާލާވީ ކުލަޔާ މަންޒަރު ފެނިލީ ނަލަހެދިލުމުން، އުފަލުން ހެމުން، ކިޔާލާ ދެމޭ ތަހުނިޔާ ކުޅިވަރު ސަމާވި، ޙަރަކާތްވެލާތި، ދޭހުން ފެނިލާ މުޅި ކައުނުގާ ދިރުން، އެކުލަވާލިހެން ހީވެވިލާ ގުޅިލާ ކަތުން، ފަރި ރާގަކުން، އިއްވާލި މީ ތަހުނިޔާ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 ކިޔުންތެރިން

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

ޢަލީ ރަމީޒު

68 ލަވަ

10

ޚަލީލް

4 ލަވަ

އެންމެ މަޤުބޫލު 10 އަލްބަމް

ބެލުންތެރިންގެ ޢަދަދުން

1

މަދަޙަ

41 ލަވަ

2

ޤައުމީ ލަވަ

12 ލަވަ

3

ދޯނި

7 ލަވަ

4

ޒުލޭޚާ

4 ލަވަ

5

ފުރާނަ

6 ލަވަ

7

ގުގުރި

4 ލަވަ

8

ބޮޑު ރާޅު

2 ލަވަ

9

ލައިލާ

1 ލަވަ

10

ބޮސް

2 ލަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަވަ ފޮނުއްވުމަށް ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަތަކުގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ޚަލީލް

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ކުދި ޖަޒީރާ

މުމްތާޒް މޫސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ލޯބިވާޔާ ނުލާ

މޫޝަން

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ރީތިކަން

މަރިޔަމް އަޝްފާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖާދޫގާ

ޓްރިއޯ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޗާލޭ

މޫނިސާ

އެންމެ މަޤުބޫލު:

ޖިސްމާއި މޭ