ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލަކީ ދެވަނައެއް ނެތް ނަމޫނާއެކޭ ދިވެހި ޖައްވުން ވިދާ ޤުދުރަތީ ރިވެތި އަގުމާތްވި ހަދިޔާއެކޭ ސާފު މޫދާ ކަނޑާ ފަޅުތަކާ ސާފު ދޮންވެލި މި ގޮނޑުދޮށްތަކާ ސާފު ކުލަ ރީތި ފުން ވިލުތަކުން ހާމަކޮށްދޭ އެތައް އުފަލެކޭ މަލަ އެހާ ޗާލު ފެހި ގަސްތަކާ ނަލަ އެހާ ދިގު ދިވެހި ރުއްތަކާ މަލަމަތިން ފެންނަ ކުދި ރަށްތަކުން ނަލަވެގެން ވާނެ މާޙައުލެކޭ ޢަދުލު އިންސާފު ފުރިހަމަ ކަމާ ބަދަލުހިފުމެއް ނުވާ ވެރިކަމާ އަދު ސިޔާސީ އެ މިނިވަން ކަމުން އަދުގެ ދުނިޔޭން ވިދާ ތަރިއެކޭ

ޅެންވެރިޔާ

އަލްބަމް

ލިރިކްސް އެއް ނޫނީ މަދަޙައެއް އެބައޮތްތޯ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންތޯ؟

އީމެއިލް ކުރައްވާ

info@dhivehilyrics.com

ލޮގިން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ލަވަ އަދި މަދަޙައިގެ ލިރިކްސް އަވަހަށް ފޮނުއްވާ!

ދަންނަވާލުމެއް!

މި ސައިޓުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ލިރިކްސް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ވަނީ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މިސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުން އެދެމެވެ.